การทำวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

การสมัครยื่นขอวีซ่า

ผู้ที่สนใจเดินทางศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งการยื่นขอวีซ่าจะพิจารณาตามระยะเวลาของการเรียนในกรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 3 เดือน สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ แต่ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 3 เดือน จะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน โดยใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่าประมาณ 14 วันทำการในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ แผนกวีซ่าจะออกวีซ่าครอบคลุมระยะเวลาเฉพาะช่วงที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนเท่านั้นในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

วีซ่านักเรียน

1.  ใบสมัครวีซ่าที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว

2. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน และครอบคลุมเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร

3.  หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา

4.  หลักฐานการเรียนล่าสุด: เช่น ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตร ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา

5.  หลักฐานอื่นๆหลังจบการศึกษา: หนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงงานที่ทำกับครอบครัว ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน

6.  หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน

7.  ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้

8.  สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

9.  หากท่านมีความประสงค์จะไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจะต้องตรวจวัณโรคและรับการตรวจเอ็กซเรย์

วีซ่าท่องเที่ยว

1.  ใบสมัครวีซ่าที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว                             

2.  หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน

3. หลักฐานทางด้านการทำงาน

4. หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน                                                                                                                                                                          

5. หลักฐานอื่นๆ: ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงานหรือฝึกงาน ท่านต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศนิวซีแลนด์ด้วย รายละเอียดของการเดินทางของคุณในนิวซีแลนด์ (สายการบินหรือจองห้องพักโรงแรม)                                                                               
6.หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน                                                                        
7.  ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม ?Sponsoring a visitor Form? ที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมทั้งได้รับรองจากการตรวจคนเข้าเมือง                                                                                                  
8.  ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งเซ็นสำเนารับรอง                                                                                                      
9.  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  • ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานฑูตเรียกเก็บ ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ สถานฑูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

สถานที่

สถานฑูตนิวซีแลนด์ ชั้น 15 ออลซีซันเพลส เอ็มไทยทาวเวอร์ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :   ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สนใจลงทะเบียนสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม