ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

การสมัครยื่นขอวีซ่า

ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียจะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งวีซ่าสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทั้งนี้จะกล่าวถึงผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการยื่นขอวีซ่าจะพิจารณาตามระยะเวลาของการเรียน ในกรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 3 เดือน สามารถยื่นวีซ่าขอท่องเที่ยวได้ แต่ถ้าลงทะเบียนมากกว่า 3 เดือนจะต้องยื่นวีซ่านักเรียนโดยใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่าประมาณ 21 สัปดาห์ทำการ อาจขึ้นอยู่กับเอกสารที่ท่านยื่นขอวีซ่าหรือการตรวจสุขภาพที่สามารถทำให้เกิดการล่าช้าได้

วีซ่านักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 01 July 2016 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่จะไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียจะต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ (IMMI Account) เท่านั้น ไม่มีการยื่นเป็นเอกสาร Paper แล้ว

และผู้สมัครจะต้องไปทำการเก็บข้อมูลชีวภาพคือ เก็บภาพถ่ายใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเองที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่า (บริษัท VFS AUS)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน

1.  แบบฟอร์มคำขอวีซ่า

2.  หลักฐานการตอบรับเข้าหลักสูตรของสถาบัน (Confirmation of Enrollment: COE)

3.  หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน และครอบคลุมเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร

4.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

5.  หลักฐานการเรียนล่าสุด: เช่น ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตร ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา

6.  หลักฐานอื่นๆหลังจบการศึกษา: หนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงงานที่ทำกับครอบครัว ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน

7.  หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน

สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

    1.   เอกสารจากที่ว่าการอำเภอระบุข้อความยินยอมการเดินทางของผู้เยาว์จาก บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

    2.   แบบฟอร์ม Under 18 Welfare Form (การดูแลผู้เยาว์) จากบิดามารดา/หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง หรือเอกสารที่สถาบันแต่งตั้งผู้ปกครองให้แก่นักเรียน ในกรณีที่มีผู้ปกครองเพียงคนเดียวต้องนำเอกสารยื่นเพิ่มเติมอื่นๆ ด้วย เช่น ใบหย่า ใบสั่งจากศาลหรืออำเภอที่ระบุเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียว ใบมรณะ อื่นๆ

    3.   ในกรณีที่ผู้สมัครเดินทางไปอาศัยพร้อมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่ได้สิทธิการดูแลตามกฏหมาย ให้แสดงเอกสารราชการกำกับอ้างอิง รวมทั้งการสมัครวีซ่าผู้ปกครอง ที่ครอบคลุมระยะเวลาเดียวกับวีซ่าของนักเรียน หรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากเป็นผู้เยาว์คือ มีอายุ 18 อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมยืนแบบฟอร์ม Under 18 Welfare Form (การดูแลผู้เยาว์)

    4.    ในกรณีที่ให้ผู้สมัครไปอาศัยกับญาติในประเทศออสเตรเลีย ให้แสดงเอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์และหลักฐานว่าบุคคลที่เป็นญาติมีอายุครบ 21 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งใบรับรองการสอบประวัติจากแผนสันติบาลกรมตำรวจ และเอกสารแสดงว่าบุคคลนั้น อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกกฏหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมยื่นแบบฟอร์ม Under 18 Welfare Form (การดูแลผู้เยาว์) ใบรับรองการการสอบประวัติ จากประเทศนั้นที่ได้พำนักอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

    5.    ในกรณีที่ผู้สมัครไม่พำนักกับบุคลที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องแสดงเอกสารจากสถาบันการศึกษา รับรองว่าได้มีการจัดเตรียมสถานที่พำนักและดูแลแก่ผู้สมัครไว้แล้ว ในระยะเวลาที่ผู้สมัครศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

    1. แบบฟอร์มคำขอวีซ่า

    2. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน

    3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

    4. หลักฐานทางด้านการทำงาน

    5. หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน                                                                                                                                                                          

    6. หลักฐานอื่นๆ : ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงานหรือฝึกงาน ท่านต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยรายละเอียดการเดินทางของคุณในออสเตรเลีย (สายการบินหรือจองห้องพักโรงแรม)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  • ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานฑูตเรียกเก็บ ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ สถานฑูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

สถานที่

สถานฑูตออสเตรเลีย 37 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ
ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :   ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สนใจลงทะเบียนสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม