ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

แผนที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆทางตอนใต้ คือ เกาะสจ๊วต (Stewart Island) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์คือเมือง เวลลิงตัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือเมืองโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ ถือเป็นเมืองท่าและ เป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศอีกด้วย 

ส่วนเกาะใต้มีเมืองที่ใหญ่ที่สุด คือเมือง ไครสเชิร์ช เป็นเมืองที่มีสวนสาธาณะล้อมรอบอยู่มากมาย และยังเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาอีกด้วย เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ตั้งอยู่ด้วย คือมหาวิทยาลัยโอทาโก้

ปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน ซึ่งมีประชากรจากหลาย ๆ เชื้อชาติมาอยู่รวมกัน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มีสำเนียงที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก คนชาวนิวซีแลนด์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชาวกีวี เป็นคนที่มีน้ำใจ และเป็นมิตรกับชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นหรือการเหยียดผิว แต่อย่างใด 

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของประเทศนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูฝน ซึ่งช่วงอากาศที่ดีที่สุดคือเดือนตุลาคม อากาศจะเย็นสบายไม่หนาวจนเกินไป แต่อากาศในประเทศนิวซีแลนด์ค่อนข้างจะแปรปรวน บางครั้งจะมี 4 ฤดูในวันเดียวกันซึ่งคล้ายกับประเทศออสเตรเลีย 

     

ฤดู ช่วงเดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย สภาพโดยทั่วไป
ร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 19-30
องศาเซลเซียส
อากาศแห้ง ไม่ร้อนจัด
ใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม 16-26
องศาเซลเซียส
อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งจะมีฝนตกชุก
หนาว มิถุนายน-สิงหาคม 16-26
องศาเซลเซียส
อากาศเย็นจัดจนทำให้มีหิมะตกตามยอดภูเขาสูง
ใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน 15-26
องศาเซลเซียส
อากาศกำลังสบาย เป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดของปี

 

เวลา

ประเทศนิวซีแลนด์ เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาเป็นมาตราฐาน จัดอยู่ในระดับชั้นนำของโลกและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอีกด้วย นิวซีแลนด์รับนักรียนต่างชาติเข้าเรียนทุกระระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาและวิชาเทคนิค โพลีเทคนิค มหาวิทยาลัย สถาบันสอนวิชาชีพต่างๆ และสถาบันสอนภาษาเอกชน ทั้งนี้ประเทศนิวซีแลนด์เปิดหลักสูตรหลากหลายให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคน การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดให้เรียนฟรีในระดับประถมและมัธยมสำหรับประชากรและผู้ที่พักอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ถาวร การศึกษาภาคบังคับของนิวซีแลนด์คือตั้งแต่อายุ 6 ? 16 ปี

     เรียนต่อนิวซีแลนด์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary Education)

การศึกษาระดับประถมศึกษา (PRIMARY EDUCATION)

เป็นการศึกษาภาคบังคับ เริ่มรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
การศึกษาระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 6 ขั้น คือ

 • Year 1
 • Year 2
 • Year 3
 • Year 4
 • Year 5
 • Year 6

ปกตินักเรียนจะศึกษาจนสำเร็จ Year 6 เมื่ออายุประมาณ 12 ปี โดยใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 8 ปี หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด ตัวสะกด และคัดลายมือ) คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและการฝีมือ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษาและดนตรี ในชั้น Year 5 และ 6 จะมีสอนวิชาคณกรรมศาสตร์และช่างฝีมือ และอาจมีสอนภาษาฝรั่งเศสด้วย 

การศึกษาระดับ Intermediate

นักเรียนจะเรียน Year 7 และ 8 ในระดับ Intermediate วิชาตามหลักสูตรบังคับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา และเลือกวิชาเลือกวิชาเลือกดังต่อไปนี้ ศิลปะ ดนตรี ภาษาเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (SECONDARY EDUCATION)

เริ่มตั้งแต่ YEAR 9 จนถึง Year 13 ปี โรงเรียนมัธยมมี 400 กว่าแห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 • โรงเรียนรัฐบาล
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาล ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และศาสนา
 • โรงเรียนเอกชน มักเป็นโรงเรียนของศาสนา

โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนมีจำนวนน้อย และมักจะรักษาประเพณีทางศาสนา และปรัชญาเฉพาะของตนไว้ โรงเรียนเอกชนมีเสรีภาพในการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนต่างมีหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคล้ายคลึงกัน และมีจุดประสงค์เดียวกันคือ เตรียมให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสอบได้คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาที่รัฐกำหนด โรงเรียนมีทั้งประจำและไป - กลับ นักเรียนสวมเครื่องแบบจนถึง YEAR 12 สำหรับ YEAR 13 ไม่มีเครื่องแบบ 

เมื่อจบ Year 11 นักเรียนจะต้องสอบข้อสอบกลาง ที่เรียกว่า SCHOOL CERTIFICATE จัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนอาจสอบได้ถึง 6 วิชา ซึ่งบางวิชาทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง นักเรียนที่สอบ SCHOOL CERTIFICATE ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะเข้าไปเรียนต่อใน Year 12

Year 13 เป็นเหมือนชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย ในชั้นนี้จะไม่มีวิชาบังคับ นักเรียนเลือกวิชา 4-6 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบ Year 13นักเรียนจะได้รับ HIGHER SCHOOL CERTIFICATE สิ่งสำคัญของนักเรียน FORM 7 ก็คือการสอบ BURSARY AND SCHOLARSHIP /EXAMINATIONS เพื่อใช้ผลการสอบในการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและการรับทุน 
โรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งจะรับนักเรียนต่างชาติได้จำนวนไม่เท่ากัน โดยปกติรับแห่งละ 10-20 คนต่อปี บางแห่งอาจรับนักเรียนชาติหนึ่ง ๆ เพียง 4-5 คนต่อปี เท่านั้น นักเรียนต่างชาติอาจไปเข้าเรียนได้ ตั้งแต่ Year 7 แต่มีโรงเรียนน้อยแห่ง ที่รับและส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะไปเข้าเรียนต่อใน YEAR 9 
นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ มักเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 3 แล้ว โดยนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อ จากชั้นสูงสุดที่จบจากประเทศไทยได้เลย อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าจะให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นใดนั้น โรงเรียนจะดูอายุของนักเรียนประกอบด้วยโดยถือหลักว่าเด็กอายุใกล้เคียงกัน ควรเรียนชั้นเดียวกัน 

การศึกษาระดับ POLYTECHNICS

ประเทศนิวซีแลนด์มีสถาบัน POLYTECHNICS 25 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกแห่งจัดตั้งและได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล บางแห่งอาจเรียกว่า INSTITUTE OF TECHNOLOGY หรือ COMMUNITY POLYTECHNIC

POLYTECHNICS มีสาขาวิชาให้เลือกกว่า 150 สาขา ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพเปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร และหลายแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีในบางสาขา เช่น สถาปัตยกรรม บัญชี การออกแบบ เทคโนโลยี ธุรกิจ พาณิชย์ และสื่อสารมวลชน

บางแห่งเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ พยาบาล และอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงนักเรียนอาจเรียนชั้นปีที่ 1 หรือในบางกรณีปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยที่ POLYTECHNIC ได้ ระยะเวลาในการศึกษา 1-4 ปี แล้วแต่หลักสูตร ปีการศึกษา เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดเดือนธันวาคม โดยมีวันหยุดแตกต่างกันตามแต่หลักสูตร ช่วงปิดเทอมใหญ่คือเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ในช่วงต้นปีการศึกษา คือเดือนกุมภาพันธ์ แต่บางหลักสูตรจะรับนักเรียนใหม่ ในช่วงกลางปีคือ เดือนกรกฎาคมด้วย 

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ มีทั้งหมด 7 แห่ง ทุกแห่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล ตั้งกระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง จะเปิดสอนในคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และแต่ละมหาวิทยาลัยมีวิชาเฉพาะที่มีชื่อเสียงของตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์     เรียนต่อนิวซีแลนด์

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาในนิวซีแลนด์

  หลักสูตร
   ค่าเล่าเรียน (ดอลล่าร์นิวซีแลนด์)
   หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
   A$ 300 ? 375 ต่อสัปดาห์ (25 ชั่วโมง)์
   หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
   A$ 7,500 - 10,000 ต่อปี
   หลักสูตรระดับฝึกอบรมวิชาชีพ (POLYTECHNIC)
   A$ 10,000 ? 15,000 ต่อปี
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี
   A$ 9,600 - 18,500 ต่อปี
   หลักสูตรระดับปริญญาโท
   A$ 14,000 - 42,000 ต่อปี
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก
   A$ 16,000 - 32,000 ต่อปี

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พักในนิวซีแลนด์

 • ค่าที่พักรวมอาหาร 3 มื้อ ประมาณ 140-180 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อสัปดาห์ หรือ 600-700 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อเดือน
 • เงินติดตัว ประมาณ 50-100 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อสัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนและประเภทของที่พัก)
   

สถาบันในนิวซีแลนด์

 

ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030