ข้อมูลประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา มีเนื้อที่ประมาณ 9,631, 418 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากรัฐเซียและแคนนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ ซึ่งรวมรัฐ Alaska ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนนาดาและรัฐฮาวายซึ่งเป็นเกาะอยู่ทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก และ 1 เขตการปกครองได้แก่ Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีคนจากหลายหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกัน และหล่อหลอมเข้าด้วยกันเกิดเป็นวัฒนธรรมของ ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนประชากรประมาณ 298 ล้านคน ( ก.ค. 2549) ชนเผ่าพื้นเมืองคืออินเดียแดง ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศก่อนที่ชาวผิวขาวจากยุโรปจะอพยบเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีคนผิวขาวและคนเม็กซิกัน รวม 81.7% หรือ 241 ล้านคน คนผิวดำ (แอฟริกาอเมริกัน) รวม 12.9% หรือประมาณ 36.4 ล้านคน คนอเมริกันเอเซีย 4.2% หรือประมาณ 11.9 ล้านคน 

แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สภาพภูมิอากาศประเทศสหรัฐอเมริกา

ฤดู ช่วงเดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย สภาพโดยทั่วไป
ร้อน มิถุนายน -สิงหาคม 20 - 33 องศาเซลเซียส อากาศร้อน ชาวอเมริกาที่ไปว่ายน้ำกันที่ทะเล หาดที่ได้รับความสนใจเช่น หาดไมอามี่ หาดลองบีช และที่หาดไวกิกิ
ใบไม้ร่วง กันยายน - พฤษจิกายน 7 -25 องศาเซลเซียส เริ่มมีอากาศเย็น ใบไม้ที่เขียวขจีแปรสถาพเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลแดงและกำลังร่วงจากต้นไม้
หนาว ธันวาคม-กุมภาพันธ์ (ลบ12) -8 องศาเซลเซียส อากาศทั่วประเทศจะจะมีอากาศเย็น หิมะ สภาพบรรยากาศจะถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาว
ใบไม้ผลิ มีนาคม-พฤษภาคม 9-23 องศาเซลเซียส อากาศสบาย ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยต้นได้และดอกไม้นานาชนิด
 

เวลารัฐและเมืองสำคัญในสหรัฐอเมริกา

เขตย่านมหาสมุทรแปซิฟิค เขตแถบภูเขา เขตตอนกลางประเทศ เขตภาคตะวันออก
Seattle, California, Nevada, Oregon, Washington New Mexico, Utah, Colorado, Montana, Eastern Oregon Chicago, Arkansas, Florida (W), Illinois, Kansas, West Kentucky (W) Boston, D.C., NY, Florida (E), Georgia, Kentucky (E), Ney York, Ohio, Massachusetts, Virginia
GMT-5 (Standard) ช้ากว่าเมืองไทย 12 ชั่วโมง GMT-6 (Standard) ช้ากว่าเมืองไทย 13 ชั่วโมง GMT-7 (Standard) ช้ากว่าเมืองไทย 14 ชั่วโมง GMT-8 (Standard) ช้ากว่าเมืองไทย 15 ชั่วโมง
GMT-4 (Daylight) ช้ากว่าเมืองไทย 11 ชั่วโมง GMT-5 (Daylight) ช้ากว่าเมืองไทย 12 ชั่วโมง GMT-6 (Daylight) ช้ากว่าเมืองไทย 13 ชั่วโมง GMT-7 (Daylight) ช้ากว่าเมืองไทย 14 ชั่วโมง

หมายเหตุ: Daylight Saving Time จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาควบคุมโดยแต่ละรัฐแยกจากกัน ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
 2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6)
 3. ระดับมัธยมศึกษา(Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6 ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

โรงเรียนรัฐบาล นักเรียนทุนส่วนตัว มีสิทธิ์เรียนได้เป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น 

โรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบ

 1. Independent School หรือ Prep. School เตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 2. Parochial School โรงเรียนศาสนาโรมันคาธอลิค 
 3. Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่ กับวิชาการ เด็กทุกคนจะถูกให้เรียนจบในระดับไฮสคูล และจบในระดับชั้นเกรด 12 หรือเทียบเท่า โดยผู้ปกครอง สามารถเลือกให้ลูกเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน 
 4. ระดับอุดมศึกษา 
  การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  • วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   • Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้ 
   • Terminal/Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงาน เทคนิค และงานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับอนุปริญญา
     
  • วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแบบแผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
    
  • วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท 
    
  • มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 - 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ 
    
  • สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว 

 ระบบการศึกษาในอเมริกา

ภาคการศึกษา

สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นกับความต้องการของสถานศึกษา และความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่ 

 1. ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 Semesterๆ ละ 16 - 18 สัปดาห์ และอาจมี 1 หรือ 2 summer session
  • Fall Semester เปิดประมาณกันยายนถึงกลางธันวาคม
  • Spring Semester เปิดประมาณมกราคมถึงกลางเมษายน
  • Summer Semester เปิดประมาณกลางพฤษภาคมถึงสิงหาคม
 2. ระบบ Quarter แบ่งเป็น 4 เทอม ๆ ละ 10 สัปดาห์
  • Fall เปิดประมาณกลางกันยายนถึงธันวาคม
  • Winter เปิดประมาณมกราคมถึงกลางมีนาคม
  • Spring เปิดประมาณเมษายนถึงกลางมิถุนายน
  • Summer เปิดประมาณกลางมิถุนายนถึงสิงหาคม
 3. ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 3 เดือน
  • First เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม
  • Second เปิดประมาณมกราคมถึงเมษายน
  • Third เปิดประมาณพฤษภาคมถึงสิงหาคม
 4. ระบบ 4-1-4 แบ่งภาคเรียนเป็น 2 เทอม (Semester) เทอมละ 15 สัปดาห์ คั่นด้วยเทอมสั้นๆ เรียกว่า Mini-term หรือ Interim เทอมสั้นนี้ มีระยะเวลาเรียน 1 เดือน
  • Fall เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม
  • Mini-term หรือ Interim เปิดประมาณมกราคม ( 1 เดือน )
  • Spring เปิดประมาณกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

ความรู้ความสามารถด้านภาษา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในสหรัฐอเมริกา นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้เพียงพอในทุก ๆ ด้านทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และความเข้าใจ ดังนั้น นักเรียน ควรที่จะศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด และเข้าทดสอบ TOEFL ขณะที่ยังอยู่ในประเทศไทย เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด เพราะค่า ใช้จ่ายในการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศค่อนข้างสูงมาก 

การสอบ TOEFL ( Computer-Based TOEFL Test ) นักเรียนสามารถที่จะสมัครสอบได้ทุกเดือน เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ข้อสอบจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ Listening, Structure, Reading และ Writing

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานสอบ ดังกล่าวได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) โทรศัพท์ 639-2700 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.toefl.org

ผลการสอบนี้ นักเรียนสามารถที่จะนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา ส่วนมากยินดีที่จะรับนักเรียนที่มีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 213 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่ออเมริกา

งบประมาณการค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับนักเรียนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา

 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ๆ ละ 1,200.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ปีละ 14,400.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (รวมเงินติดตัวค่าที่พัก และอาหาร)
 • ค่าล่าเรียนตามจ่ายจริง (ประมาณ 9 เดือน) ปีละ 16,400.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายปีละ 750.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพ ตามที่จ่ายจริงปีละ 600.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตามที่จ่ายจริงปีละ 150.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวมปีละประมาณ 32,300.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

ช้อปปิ้งในอเมริกา    

 

สถาบันในอเมริกา

 

ข้อมูลวีซ่าอเมริกา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030