ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลประเทศ

ประเทศออสเตรเลีย (Australia) มีพื้นที่ทั้งหมด 8 ล้านตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งทวีปและมีลักษณะของประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลียเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่หาดทรายขาวสะอาด แนวหินปะการังที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำ ป่าฝนเขตร้อน ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ และทะเลทรายซึ่งมีเนื้อที่ถึง 1 ใน 3 ของประเทศ ออสเตรเลียประกอบด้วยประชากรประมาณ 20 ล้านคนซึ่งจะตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่ตามแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งทางตะวันตกเฉียงใต้เพราะเป็นเขตที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ 

ออสเตรเลียถือเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยใช้ระบบรัฐสภา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสหพันธรัฐ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐและเขตการปกครองตนเอง 2 มณฑล ได้แก่ 

 1. มณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย : Australian Capital Territory เมืองหลวงคือ Canberra
 2. รัฐนิวเซาท์เวลส์: New South Wales เมืองหลวงคือ Sydney
 3. มณฑลตอนเหนือ: Northern Territory เมืองหลวงคือ Darwin
 4. รัฐควีนส์แลนด์: Queensland เมืองหลวงคือ Brisbane
 5. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย: South Australia เมืองหลวงคือ Adelaide
 6. รัฐแทสมาเนีย: Tasmania เมืองหลวงคือ Hobart
 7. รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย: Western Australia เมืองหลวงคือ Perth
 8. รัฐวิกตอเรีย: Victoria เมืองหลวงคือ Melbourne

แผนที่ออสเตรเลีย

สภาพภูมิอากาศ

ออสเตรเลียตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเขตร้อนและเขตอบอุ่น แต่เนื่องจากเนื้อที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศทำให้สภาพอากาศของออสเตรเลียมีหลายรูปแบบ ดังตารางต่อไปนี้

ฤดู ช่วงเดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย สภาพโดยทั่วไป
ร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 24-42 องศาเซลเซียส ร้อนแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดจนเกิดไฟป่า
ใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม 16-26 องศาเซลเซียส อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งจะมีฝนตกชุก
หนาว มิถุนายน-สิงหาคม 16-26 องศาเซลเซียส อากาศเย็นจัดจนทำให้มีหิมะตกตามยอดภูเขาสูง
ใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน 15-26 องศาเซลเซียส อากาศกำลังสบาย เป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดของปี

เวลา

ด้วยขนาดของประเทศที่กว้างใหญ่มากทำให้เวลาในประเทศออสเตรเลียจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามเส้นแบ่งเขตเวลาของโลกมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time - GMT) ดังนี้

 1. เวลาในฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time - EST) จะเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง บริเวณที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ รัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra
 2. เวลาในรัฐตอนกลาง (Central Standard Time - CST) จะเร็วกว่าประเทศไทย 2.5 ชั่วโมงบริเวณนี้ได้แก่ South Australia และ Northern Territory
 3. เวลาในฝั่งตะวันตก (Western Standard Time - WST) จะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง บริเวณนี้ได้แก่ Western Australia 

ออสเตรเลีย

สำหรับเวลาในช่วงฤดูร้อน ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน จึงต้องมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เรียกว่า ?Daylight Saving Time? โดยสามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบเวลาต่อไปนี้

เขตแบ่งเวลา เวลาในประเทศไทย เวลาในประเทศออสเตรเลีย Daylight Saving *
เวลาในฝั่งตะวันออก NSW, VIC, TAS, QLD, ACT 06.00 น. 09.00 น. 10.00 น.
เวลาในรัฐตอนกลาง SA, NT 06.00 น. 08.30 น. 09.30 น.
เวลาในฝั่งตะวันตกWA 06.00 น. 07.00 น. 07.00 น.

 

การศึกษาต่อ

เรียนต่อออสเตรเลีย     เรียนต่อออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งในด้านการเรียน การสอน ในระดับนานาชาติ ทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการไป เรียนภาษา เรียนมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจากทั่วโลกเลือก ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย การนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง ตลอดจนความสามารถของคณาจารย์ผู้สอน การศึกษาภาคบังคับของประเทศ ออสเตรเลีย (Australia) คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 หรือ Year 1-10 (อายุ 6-15 ปี) เมื่อศึกษาสำเร็จภาคบังคับก็สามารถเริ่มเข้าทำงานได้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีโครงการ ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเรีย หรือ เรียนภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา (University, College, TAFE, Institute, School) ของ ออสเตรเลีย (Australia) ได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา High School ปริญญาตรี ปริญญาโท (Master) MBA ถึงปริญญาเอก รัฐบาลกลาง ซึ้งดูแล เมืองหลวงต่างๆ อย่าง Sydney Melbourne Brisbane Perth เป็นผู้กำหนดรูปแบบระบบการศึกษาของประเทศ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 

ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย ระดับประถม 

การศึกษาระดับประถมศึกษา (Year 1- 6) และมัธยมศึกษา (Year 7 - 12) อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ออสเตรเลีย นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย ในระดับประถม มีโรงเรียนให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นแบบสหศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือโรงเรียนเอกชนมีความยืดหยุ่นมากกว่าคือมีทั้งแบบสหศึกษาและแยกหญิงชาย ตลอดจนแบบประจำและแบบไปเช้าเย็นกลับ

โดยทั่วไป การเรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย ในระดับโรงเรียนประถมสามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 7 ขึ้นไป แต่สำหรับระดับประถมจะพิจารณาเป็นรายบุคคล นักเรียนต่างชาติที่จะเข้าเรียนในระดับนี้ต้องผ่านการ เรียนภาษาอังกฤษ หรือการทดสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้ปกครองหรือ Guardian เพื่อคอยดูแลด้วย 

สำหรับนักเรียนที่มุ่งเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้วจะเข้าเรียนระดับมัธยมปลายต่ออีก 2 ปี (Year 11-12) โดยถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากเพราะประเทศ ออสเตรเลีย ไม่มีระบบการสอบเอ็นทรานซ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน มหาวิทยาลัย จะดูคะแนนผลการเรียนในช่วง 2 ปีสุดท้ายนี้

การเรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย สายอาชีพ (Vocational Education and Training)

การเรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย ในระดับอาชีวะหรือฝึกอบรมวิชาชีพจะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริง และนำมาใช้งานได้จริง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (Technical and Further Education - TAFE) และวิทยาลัยเอกชน (Private College) ซึ่งมีสาขาวิชาให้เลือกมากมาย เช่น การโรงแรม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ เป็นต้น 

วุฒิการศึกษาของระดับอาชีวะหรือฝึกอบรมวิชาชีพ แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

 • ประกาศนียบัตรระดับ 1-4 (Certificate I - IV) 
  ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี เป็นการปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในสาขาเฉพาะต่อไป
   
 • อนุปริญญา (Diploma) 
  ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี เป็นหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
   
 • อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) 
  ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ถึง 2.5 ปี โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าระดับอนุปริญญา และผู้เรียนมีโอกาสในการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ได้มากกว่า

การเรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย (Higher Degree)

การเรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ ออสเตรเลีย ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเรียนการสอน เทคโนโลยีวิทยาการที่ทันสมัย ความต้องการของตลาดแรงงาน และความหลากหลายของหลักสูตร ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติที่ไป เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย จึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถหาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการเพื่อเข้าศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน โดยปัจจุบันนี้ ออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 41 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยของเอกชน 3 แห่ง ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลทั้งสิ้น 

การแบ่งภาคเรียนในระดับอุดมศึกษามี 2 แบบ ดังนี้

 • แบบ 2 ภาคการศึกษา (Semester) เปิดเทอมเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม
 • แบบ 3 ภาคการศึกษา (Trimester)เปิดเทอมเดือนมกราคม พฤษภาคมและกันยายน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเรียนการสอนในสาขาธุรกิจ (Business)

วุฒิการศึกษาของระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

 • ปริญญาตรี (Bachelor Degree) โดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี วิศวกรรมศาสตร์- Engineering 4 ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3-5 ปี แพทยศาสตร์ 6 ปี มหาวิทยาลัย (University) หลายแห่งจัดหลักสูตรที่เรียกว่า ปริญญาตรีควบ คือ ศึกษาปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกันโดยเพิ่มระยะเวลาเรียนจากปกติ 3 ปีเป็น 4 ปี นักศึกษาไทยที่จบการศึกษาระดับมัธยม 6 จากประเทศไทยอาจมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อโดยตรงจึงสามารถเลือกศึกษาหลักสูตร Year 12 หรือ foundation เพื่อปูพื้นฐานก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
   
 • ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honors) โดยทั่วไปคือการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากระดับปริญญาตรีอีก 1 ปี โดยการเรียนเป็นแบบทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนดีเยี่ยมหรือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอาจเทียบเท่ากับปริญญาโทและสามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาเอกได้ทันที
   
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมความรู้และทักษะเฉพาะด้าน อาจใช้เป็นตัวประเมินผลในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท (Master หรือ MBA) 
   
 • อนุปริญญาโท (Graduate Diploma) ระยะเวลาเรียน 6-12 เดือน มหาวิทยาลัยหลายแห่งถือเอา Graduate Diploma เป็นคุณวุฒิขั้นแรกของ ปริญญาโท (Master หรือ MBA) หากนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีในระดับนี้ก็สามารถเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท (Master หรือ MBA) ได้เลย 
   
 • ปริญญาโท (Master Degree) มีทั้งรูปแบบการเข้าชั้นเรียน ฟังคำบรรยาย โดยไม่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ (Coursework) และการทำวิจัย โดยการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นหลัก (Research) หรือทั้ง 2 อย่างผสมกัน โดยระยะเวลาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1-2 ปี ตัวอย่างหลักสูตรปริญญาโท เป็นที่นิยมของการไปเรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย ได้แก่
  • ปริญญาโท MBA 
  • ปริญญาโทการจัดการ 
  • ปริญญาโทการเงิน 
  • ปริญญาโทการแพทย์ 
  • ปริญญาโทการพยาบาล 
  • ปริญญาโทสัตว์แพทย์    
  • ปริญญาโทจิตแพทย์ 
  • ปริญญาโทการตลาด 
  • ปริญญาโท Logistics 
  • ปริญญาโทการสื่อสาร 
  • ปริญญาโทวิศวกรรม 
  • ปริญญาโทคอมพิวเตอร์ 
  • ปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ 
    
 • ปริญญาเอก (Doctoral Degree) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Ph.D. เป็นระดับการศึกษาสูงสุดในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการศึกษาโดยเฉลี่ย 3-5 ปี เป็นการเรียนที่เน้นการทำวิจัยเป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันและมีพื้นฐานในการทำวิจัยเป็นอย่างดี การพิจารณาใบสมัครจะพิจารณาจากหัวข้อในการทำวิจัยเป็นหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS)

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื่อนักศึกษาชาวต่างต่างชาติโดยเฉพาะ โดยมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและจุดมุ่งหมายของการมาศึกษาต่อของนักศึกษาแต่ละคน โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบเต็มเวลาสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ? 48 สัปดาห์

สถาบันสอน ภาษาอังกฤษ ทุกแห่งจะจัดให้มีการสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคนในวันแรกเพื่อการจัดเข้าชั้นเรียนในระดับที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น Beginner, Elementary, Lower-Intermediate, Intermediate. Upper-Intermediate และ Advanced
ประเภทของหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป General English
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes
 • หลักสูตรเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ English for Specific Purposes
 • หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อโดยตรง Direct Entry English Program 
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ English for Business
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ English Test Preparation Program
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ระดับมัธยม English for High School Preparation
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวทัศนศึกษา Study Tour / Holiday English 
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษและการฝึกงาน English and Work Experience / Internship
 • หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง Teaching English as a Second Language Program

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม การเรียนต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย

หลักสูตร ศึกษาต่อต่างประเทศ

   ค่าเรียน (ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย)

   หลักสูตร เรียนภาษา หรือ เรียนภาษาอังกฤษ

   A$ 250 - 350 ต่อสัปดาห์

   หลักสูตรระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

   A$ 5,000 - 11,000 ต่อปี

   หลักสูตรระดับมัธยมปลาย (High School)

   A$ 6,000 - 13,000 ต่อปี

   หลักสูตรระดับฝึกอบรมวิชาชีพ (Diploma) (VET)

   A$ 5,500 - 18,000 ต่อปี

   หลักสูตรปีพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี

   A$ 9,000 - 14,000 ต่อปี

   หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
    ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ (Business) เศรษฐศาสตร์ (Economic) และนิติศาสตร์ (Laws) 
    ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

   
   A$ 10,000 - 13,500 ต่อปี
   A$ 11,000 - 16,500 ต่อปี 

   หลักสูตรระดับ MBA ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 
   ระดับ ปริญญาโท (Master) MBA และระดับอนุปริญญาโท 
   ระดับปริญญาโท (Master) MBA และระดับ ปริญญาเอก 

   A$ 9,000 - 16,000 ต่อปี
   A$ 11,000 - 18,500 ต่อปี

ค่าครองชีพ

อาจกล่าวได้ว่าค่าครองชีพในไปการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษา ออสเตรเลีย จะมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า การไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษประเทศอื่นๆ อย่าง อเมริกา อังกฤษ และ แคนาดา สำหรับค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย อาหาร เสื้อผ้า การคมนาคม การพักผ่อนหย่อนใจ และ ค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ของนักศึกษาต่างชาติจะอยู่ในช่วง เหรียญ ออสเตรเลีย 200 ถึง เหรียญ ออสเตรเลีย 350 ต่อสัปดาห์ โดยที่ค่าครองชีพในเมืองที่มีขนาดใหญ่ เช่นเมือง Sydney, Melbourne หรือ Brisbane จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมืองขนาดรองลงไป เช่นเมือง Adelaide, Hobart และ Perth ด้วยเหตุนี้จึงมีนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเลือกไปเรียนต่อต่างประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายสาขา เช่น ปริญญาโทการเงิน ปริญญาโทการตลาด ปริญญาโทธุรกิจ ปริญญาโทการจัดการ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโทคอมพิวเตอร์ ปริญญาโทการโรงแรม ปริญญาโทกฎหมาย ปริญญาโทการขนส่ง 

ดังนั้น ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยต่อปี ในการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ ออสเตรเลีย ของนักศึกษาที่ยังโสดจะมีราคาประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 9,000-เหรียญ ออสเตรเลีย 13,000 ซึ่งรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื้อผ้าและสันทนาการต่างๆ สำหรับนักศึกษาที่มีครอบครัวเดินทางไปด้วยควรเตรียมค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ที่เป็นโสดประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 3,000 ต่อปี และประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 2,000 ต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งยังไม่รวมค่าเล่าเรียนซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ เหรียญ ออสเตรเลีย 8,000-เหรียญ ออสเตรเลีย 12,000 ต่อปี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ประเทศ ออสเตรเลีย จะขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปอยู่ เมืองที่เป็นที่นิยม ไป ศึกษาต่อ ได้แก่ Sydney Melbourne Brisbane Gold Coast และ Perth

อย่างไรก็ดี นักศึกษาต่างชาติที่มา ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ออสเตรเลีย ด้วย วีซ่านักเรียน สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามกฎหมายของประเทศ ออสเตรเลีย โดยยื่นใบสมัครขออนุญาตทำงานได้ มีค่าสมัครเท่ากับ ออสเตรเลีย $ 55 โดยที่การทำงานนั้นๆ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาและเวลาในการเข้าชั้นเรียน ซึ่งสถาบันการศึกษาจำนวนมากมีบริการให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานให้แก่นักศึกษาด้วย ดังนั้นทำให้ปัญหาการเงินจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับการ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ที่ออสเตรเลีย

ค่าครองชีพ ออสเตรเลีย     ค่าครองชีพ ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030