ปริญญาตรีด้านการพยาบาลขั้นสูง (Bachelor of Nursing Advanced)

ปริญญาด้านการพยาบาลขั้นสูงเป็นปริญญาที่มีการเรียนเป็นเวลา 4 ปี ถึงจะได้คุณสมบัติที่เหมาะสมในการขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย นักศึกษารับผิดชอบส่วนสำคัญทั่วไปของวิชาขั้นสูงเช่นเดียวกับการเลือกสาขาย่อยจาก 1 ใน 2 สาขาที่อนุญาตในด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำและสุขภาพจิต

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา (Academic Entry Requirements)

ผู้สมัครต้องได้ระดับคะแนนตามกำหนดคุณสมบัติเทียบเท่ากับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในประเทศออสเตรเลีย 13 ปี

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเลือกคอร์สเรียน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษามัธยมปลายหรือคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญเป็นพิเศษในการศึกษาระดับปริญญาคือต้องมีพื้นฐานแน่นในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Entry Requirements)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

คะแนนรวม

การอ่าน (Reading)

การเขียน(Writing)

การฟัง(Listening)

การพูด(Speaking)

ทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

ทดสอบ TOEFL
(ผ่านทางอินเตอร์เน็ต[Internet-based])

88

20

20

20

20

ระยะเวลาเรียน: 4 ปี

ค่าเรียน: ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา: AUD$ 12,800

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/ug/H14000090.html

Degree: 
ค่าเรียน: 
4 years
102,400.00
AUD
2,504,704.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030