ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (Bachelor of Engineering)

  • การแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมโดยการประยุกต์ใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรม รวมถึงคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ กลศาสตร์ วัสดุและของไหล
  • ทำงานในทีมคนทันสมัย สภาพแวดล้อมการทำงานแบบการฝึกฝนหลากหลาย (เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ ผู้สร้างนโยบายและชุมชนใจกว้าง) โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการที่ได้ผลและการติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจนตามความหลากหลายของผู้ฟังทั้งโดยการพูดและการเขียน
  • ทำงานด้วยมาตรฐานวิศกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่ยอมรับและจรรยาบรรณวิชาชีพสูงสุด ยึดมั่นต่อกฎข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ขณะเดียวกันมีความตระหนักด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โลก สังคมและบริบทด้านกฎหมายของการทำงานนั้น
  • ใช้ประโยชน์การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญ ซอฟท์แวร์และเครื่องมือการออกแบบ ในการจำลองโลกจริง รวมถึงการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Aided Design) และการจำลองระบบวิศวกรรม
  • เป็นทางเลือกของสาขาวิชาที่มีความยืดหยุ่น ถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกสาขาหลักที่ต้องการศึกษา

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา (Academic Entry Requirements)

  • ผู้สมัครต้องได้ระดับคะแนนตามกำหนดคุณสมบัติเทียบเท่ากับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในประเทศออสเตรเลีย 13 ปี
  • เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเลือกคอร์สเรียน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษามัธยมปลายหรือคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญเป็นพิเศษในการศึกษาระดับปริญญาคือต้องมีพื้นฐานแน่นในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Entry Requirements)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

คะแนนรวม

การอ่าน (Reading)

การเขียน(Writing)

การฟัง(Listening)

การพูด(Speaking)

ทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

ทดสอบ TOEFL
(ผ่านทางอินเตอร์เน็ต[Internet-based])

79

18

18

18

18

ระยะเวลาเรียน: 4 ปี

ค่าเรียนต่อเทอม (8 เทอม) : AUD$14,550

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/ug/H14006068.html

Degree: 
ค่าเรียน: 
4 years
116,400.00
AUD
2,847,144.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030