ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts)

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เป็นหนึ่งในปริญญาของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมาก ถึงแม้ว่าได้เปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบและเนื้อหาตลอดระยะเวลาในการศึกษาและจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (BA) ในปัจจุบันประกอบด้วยวิชาต่างๆที่เป็นที่มาของมนุษยชาติ; ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ภาษาและปรัชญาและกฎระเบียบที่พัฒนาขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 19 ที่ในปัจจุบันพวกเรารู้จักว่าเป็นวิชาด้านสังคมศาสตร์; การศึกษาวัฒนธรรม สังคมวิทยา จิตวิทยาและการเมือง ส่วนคอร์สที่บรรจุของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายแนวทาง วิชาเหล่านี้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปรวมอยู่ในปริญญาศิลปศาสตร์ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุวิชาเหล่านั้นไว้ในคณะ

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา (Academic Entry Requirements)

  • ผู้สมัครต้องได้ระดับคะแนนตามกำหนดคุณสมบัติเทียบเท่ากับการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในประเทศออสเตรเลีย 13 ปี
  • เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเลือกคอร์สเรียน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษามัธยมปลายหรือคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญเป็นพิเศษในการศึกษาระดับปริญญาคือต้องมีพื้นฐานแน่นในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Entry Requirements)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

คะแนนรวม

การอ่าน (Reading)

การเขียน(Writing)

การฟัง(Listening)

การพูด(Speaking)

ทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

6.0

6.0

6.0

5.0

5.0

ทดสอบ TOEFL
(ผ่านทางอินเตอร์เน็ต[Internet-based])

79

18

18

16

16

วันเปิดเรียน: กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ตุลาคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/ug/H14005889.html

Degree: 
ค่าเรียน: 
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030