ปริญญาโทด้านการบัญชีวิชาชีพ (Master of Professional Accounting)

ปริญญาโทการบัญชีวิชาชีพ (Master of Professional Accounting: MPA) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีปริญญาการฝึกฝนนอกเหนือจากการบัญชี นักศึกษาได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีเสริมทางทฤษฎี เช่นเดียวกับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาในการปฏิบัติ

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา (Academic Entry Requirements)

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านการรับรองหรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดการรับเข้าด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English Entry Requirements)

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

คะแนนรวม

การอ่าน (Reading)

การเขียน(Writing)

การฟัง(Listening)

การพูด(Speaking)

ทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

ทดสอบ TOEFL (ผ่านทางอินเตอร์เน็ต[Internet-based])

88

18

18

18

18

วันเปิดเรียน: กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ตุลาคม

ระยะเวลาเรียน: 1.5 ปี

ค่าเรียน: ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา: $ 9,450AUD

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/pg/H14005987.html

Degree: 
ค่าเรียน: 
1.5 year
37,800.00
AUD
924,588.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030