ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ MASTER OF ENGINEERING: MENGIN

หลักสูตรนี้เสนอให้กับนักเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ต้องการเลื่อนชั้นคุณสมบัติของพวกเขาภายในเนื้อหาเฉพาะด้านวิศวกรรม:

  • วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
  • วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Engineering)
  • วิศกวรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)


หลักสูตรนี้รวม Coursework และงานโครงงานเพื่อเตรียมความสนใจและความท้าทายให้กับนักสึกษา นอกจากนี้ ความรู้ทางเทคนิคถูกคาดหวังในหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มีการเน้นเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainability) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การทำงานเป้นทีม (Teamwork) การออกแบบ (Design) และความเป็นผู้นำ (Leadership) ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร

หลักสูตรรวมส่วนประกอบประสบการณ์การทำงาน 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานและความคุ้นเคยกับโอกาสการจ้างงานด้านวิศวกรรม

เปิดภาคเรียน มีนาคม และ กรกฎาคม

ระยะเวลา 2 ปี

ข้อกำหนดการรับเข้า

ข้อกำหนดเกี่ยวกับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย Undergraduate requirement

การทดสอบ/หลักสูตร

โมดูลการสอบ IELTS เชิงวิชาการe

คะแนนรวมทั้งหมดขั้นต่ำเเท่ากับ 6.0 โดยไม่มี Band Score ต่ำกว่า 6.0 ยกเว้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรีการผดุงครรภ์ (B. Midwifery) และ ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ ซึ่งต้องใช้คะแนนรวมทั้งหมดต่ำสุดเท่ากับ 6.5 โดยไม่มี band ต่ำกว่า 6.0

ภาษาอังกฤษระดับสูงเคมบริดจ์ (CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH: CAE)

คะแนนรวมทั้งหมดขั้นต่ำเท่ากับ 52 โดยมีข้อบ่งชี้ประวัติของผู้สมัครแสดงไม่น้อยกว่า 'เส้นฐาน (Borderline)' ในแต่ละทักษะ

การสอบ TOEFL Internet based (iBT)

คะแนนรวมต่ำสุดเท่ากับ 80 และคะแนนการเขียนต่ำสุดเท่ากับ 20 ยกเว้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (B. Nursing) ปริญญาตรีการผดุงครรภ์ (B. Midwifery) และปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ (B. Pharmacy) ซึ่งไม่ยอมรับผลสอบ TOEFL

ข้อกำหนดนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (POSTGRADUATE REQUIREMENT)

การทดสอบ/หลักสูตร

โมดูลการทดสอบ IELTS เชิงวิชาการ

คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 6.5 โดย Band Score ไม่มีน้อยกว่า 6.0

ภาษาอังกฤษระดับสูงเคมบริดจ์ (CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH: CAE)

คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 58 โดยมีข้อบ่งชี้ประวัติของผู้สมัครแสดงไม่น้อยกว่า 'เส้นฐาน (Borderline)' ในแต่ละทักษะ

TOEFL Internet based Test (iBT)

คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 90 โดยที่คะแนนการเขียนต่ำสุดเท่ากับ 22

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.cdu.edu.au/international/future-students/entry-requirements

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
22,400.00
AUD
547,904.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030