ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์ (High School)

นิวซีแลนด์ ประเทศที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนมากที่สุด ด้วยนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบสงบ ปลอดภัย เน้นธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การเรียนที่สุด และด้วยความที่ผู้คนเป็นมิตร อัธยาศัยดี มีน้ำใจ

ทำให้นักเรียนที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์สามารถปรับตัวได้เร็ว เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ทุกคนพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือ

 

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือYears 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน (บางครั้งจะเรียกว่า high schools, grammar schools หรือ colleges) ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆหลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority (NZQA) อีกทีหนึ่ง

ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบ 4 เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละ 2 สัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งมีวิธีสนับสนุนงบประมาณแบบอื่นที่นอกเหนือจากระบบของรัฐ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ

ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

นักเรียนต่างชาติจำนวนมากลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต่างขาติสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมของรัฐและโรงเรียนมัธยมของเอกชน

National Certificate of Educational Achievement

The National Certificate of Educational Achievement Programme หรือ NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนของนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11-13 (year 11-13) โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12) และ Bursary and Higher School (Year 13) NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์

 

การเก็บหน่วยกิต

การรับรองคุณวุฒิสามระดับ (Level 1,2 และ3) จะกระทำในโรงเรียนระดับมัธยม โดยถือเป็นขั้นตอนแรกของทั้งหมดแปดระดับตามแผนงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework)

NCEA Level 1 - นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1

NCEA Level 2 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต

NCEA Level 3 - นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด "Register of New Zealand Quality Assured Qualifications" โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย

 

การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวถูกเรียกว่า "ประกาศนียบัตรแห่งชาติ" (The National Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแห่งชาติด้านการศึกษา (National Certificate for Educational Achievement) และการรับรองคุณวุฒิลักษณะอื่นๆ ได้ที่ www.nzqa.govt.nz

การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์

กระทรวงศึกษาธิการมีเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งในหลักสูตรการศึกษา NCEA, Cambridge, CIE และ IB โดยกฎเกณฑ์ และ คุณสมบัติต่างๆในการเทียบวุฒิการ

 

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 4 เทอม โดยมีระยะเวลาเรียน 1 เทอม (10 อาทิตย์) และปิดเทอมให้นักเรียนหยุดพัก 2 อาทิตย์

ปีการศึกษา 2558 (2015)
เทอม 1 :

2 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน
 

เทอม 2 :

20 เมษายน - 3 กรกฎาคม
 

เทอม 3 :

20 กรกฎาคม - 25 กันยายน
 

เทอม 4 :

12 ตุลาคม - 15 ธันวาคม

ปีการศึกษา 2559 (2016)
เทอม 1 :

1 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน
 

เทอม 2 :

2 พฤกษภาคม - 8 กรกฎาคม
 

เทอม 3 :

25 กรกฎาคม - 23 กันยายน
 

เทอม 4 :

10 ตุลาคม - 15 ธันวาคม

ปีการศึกษา 2560 (2017)
เทอม 1 :

30 มกราคม - 13 เมษายน
 

เทอม 2 :

1 พฤกษภาคม - 7 กรกฎาคม
 

เทอม 3 :

24 กรกฎาคม - 29 กันยายน
 

เทอม 4 :

16 ตุลาคม - 14 ธันวาคม

 

การสมัครเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะว่าทางโรงเรียนจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้เพิ่มเติมด้วย โดยมักรวมอยู่ในค่าเทอมปกติค่ะ) แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

เอกสารการสมัครเรียน

  • สำเนาทรานสคริป/ใบเกรด เป็นภาษาอังกฤษ
  • สำเนาพาสปอร์ต

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030