วีซ่าเรียนต่อประเทศอังกฤษ

ข้อมูลวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร

การสมัครยื่นขอวีซ่า สหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียน ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ต้องการเดินทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรขอแนะนำให้ท่าน อย่ายืนยันการเดินทางจนกว่าจะได้รับวีซ่า ซึ่งมีระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า 3-15 วันทำการ ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงที่มีคำขอจำนวนมาก

 เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้างานได้อย่างน้อย 6 เดือน และครอบคลุมเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องทำการกรอกคำขอออนไลน์เท่านั้นและพิมพ์ออกมา ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 3. ใบนัดหมายยื่นวีซ่า
 4. เอกสารตอบรับที่สถาบันออกให้ Confirmation of Acceptance for studies (CAS) จากสถาบันที่สมัครเรียน
 5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS Tes
 6. ผลการตรวจวัณโรคจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ฉบับจริง
 7. หลักฐานการเรียนล่าสุด : เช่น ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตร ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา
 8. หลักฐานอื่นๆหลังจบการศึกษา : หนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงงานที่ทำกับครอบครัว ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน
 9. หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน ต้องระบุยอดเงินในบัญชี เทียบออกมาเป็นเงินปอนด์ (GBP) และยอดเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด และในวันยื่นขอวีซ่าจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 10. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

  ตัวอย่างรูปถ่าย

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ สถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

Student Visitor visa สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ไม่เกิน 6 เดือน และอายุมากกว่า 18 ปี ไม่สามารถทำงานได้ และการที่จะต่อวีซ่าเป็น Student Visa จะต้องกลับมาทำที่เมืองไทยเท่านั้น

Extend Student Visitor visa สำหรับนักเรียนที่ต้องศึกษาต่อในประเทศอังกฤษตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 11 เดือนและอายุมากกว่า 18 ปี ไม่สามารถทำงานได้ และการที่จะต่อวีซ่าเป็น Student Visa จะต้องกลับมาทำที่เมืองไทยเท่านั้น       

General Student Visa นักเรียนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องการจะ ศึกษาต่อในประเทศอังกฤษมากกว่า 6 เดือน นักเรียนต้องยื่นวีซ่าแบบ Adult Student ในระบบการพิจารณาวีซ่าแบบให้คะแนน ระบบใหม่เรียกว่า Tier 4 Points Based System นักเรียนไทยจะต้องแสดงหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ผู้รับรอง Tier 4  (Licensed Tier 4 Sponsor) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ทั้งนี้โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องได้รับใบอนุญาตซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อนักเรียนเองที่จะมั่นใจได้ว่า สถาบันการศึกษาที่ตนประสงค์จะเข้าไปศึกษานั้น ได้รับการรับรองแล้ว สามารถทำงานได้และสามารถที่จะต่อวีซ่าเป็น Student Visa ได้ที่ประเทศอังกฤษ

สถานที่

สถานฑูตอังกฤษ 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ

ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์