วีซ่า ประเทศแคนาดา

ข้อมูลวีซ่าประเทศแคนาดา

การสมัครยื่นขอวีซ่า

ประเทศแคนาดายินดีต้อนรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเยือนประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราวและผู้ที่ประสงค์จะขอย้ายถิ่นฐานถาวรในประเทศแคนาดา กระทรวงสัญชาติและกิจการคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเข้าเมือง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในสถานเอกอัครราชฑูตแคนาดา สำนักงานข้าหลวงใหญ่และสถานกงสุล ประเภทของวีซ่ามีดังต่อไปนี้

- วีซ่าชั่วคราว

- วีซ่านักเรียน

- วีซ่าทำงาน

- การย้ายถิ่นฐานถาวรในประเทศแคนาดา

          ? วีซ่านักเรียน

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Application For Study Permit Form (IMM 1294)                 

2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว Additional Family Information Form (IMM 5645E)        

3. Official Acceptance Letter (ฉบับจริง) เอกสารตอบรับการเข้าศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ จากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ในประเทศแคนาดา                                             

4. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน และครอบคลุมเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร                                                                                                          

5. หลักฐานการเรียนล่าสุด: เช่น ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตร ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา                                                                                      

6.  รูปถ่ายขนาด ความกว้าง 1.5 ความยาว 2 นิ้ว

7.  หลักฐานอื่นๆหลังจบการศึกษา: หนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงงานที่ทำกับครอบครัว ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน                                                    

8.  หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน                                                                      

9. สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องยื่นหลักฐานยืนยันประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับจริง) ยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                                                             

10. สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ สถานฑูตจะมอบแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ และคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา และจะออกแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสุขภาพให้ท่าน ต่อเมื่อคำร้องของท่านได้ผ่านการพิจารณาแล้ว โดยสถานฑูตจะเป็นผู้กำหนดสถานพยาบาล/โรงพยาบาล สำหรับการตรวจสุขภาพ

นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

?  หนังสือลงนามประทับตรา จากบิดามารดาหรือผู้ดูแลกฏหมายในประเทศของผู้สมัคร มอบอำนาจให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

?  หนังสือลงประทับตรา จากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา ในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

? วีซ่าท่องเที่ยว

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Application for a temporary Resident Visa made Outside of Canada (IMM 5257E)                                                                                       

2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว Additional Family Information Form (IMM 5645E)                

3. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน                                                

4. รูปถ่ายขนาด ความกว้าง 1.5 ความยาว 2 นิ้ว                                                                   

5. หลักฐานทางด้านการทำงาน                                                                                 

6. หลักฐานทางด้านการเงิน                                                                                   

7. หลักฐานอื่นๆ: ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงานหรือฝึกงาน ท่านต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศแคนาดาด้วยรายละเอียดของการเดินทางของคุณในแคนาดา (สายการบินหรือจองห้องพักโรงแรม)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บ ท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมคำร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้อง ทางสถานฑูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

  • การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท ท่านจะต้องจ่ายเป็นเงินไทย (บาท)

  • สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดา ไม่รับเงินสด ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท จะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาเท่านั้น

  • เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  • ท่านต้องตอบคำถามบนคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง หากท่านไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลให้การดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฏิเสธวีซ่าในภายหลังได้

สถานที่

สถานฑูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิมเพลส 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ

ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :   ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์