หลักสูตรภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง?

หลักสูตรภาษาอังกฤษกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

1.หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

General English Program คือหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่รวมการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้คำศัพท์ต่างๆ หลักไวยากรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง

โดยทั่วไปจะมีระดับภาษาอังกฤษ 6 ระดับ

 • Beginners (ระดับเบื้องต้น)
 • Elementary (ระดับเริ่มเรียน)
 • Pre-Intermediate (ระดับกลางตอนต้น)
 • Intermediate (ระดับกลาง)
 • Upper Intermediate (ระดับกลางตอนปลาย)
 • Advanced (ระดับสูง) 

ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนจะต้องทำข้อสอบในวันแรกที่เปิดเทอมหรือวันปฐมนิเทศ (Orientation day) และจากผลการสอบอาจารย์จะจัดสรรนักเรียนให้ไปเรียนในห้องที่ตรงกับระดับภาษาของนักเรียน

เรียนต่อต่างประเทศ

2.หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น Semi-Intensive English

ในบางสถาบันจะมีหลักสูตรนี้เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English แต่ต่างกันในเรื่องของจำนวนชั่วโมงเรียน คือ เรียนเพียงครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่ายเท่านั้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนพร้อมๆ ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตน ซึ่งรวมถึงทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน

นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมต่างๆที่สถาบันจัดขึ้น เช่น ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ แหล่งช้อปปิ้ง ฯลฯ

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดแบบเต็มวัน เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไปในช่วงเช้า และวิชาเลือกในช่วงบ่าย และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

4.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes (EAP)

เป็นหลักสูตรภาษาเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่มีแผนการศึกษาต่อระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง พัฒนาความถูกต้องแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
English for Academic Purposes (EAP) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้

 • Essays คือการเขียนบทความ หรือเรียงความ แต่เป็นลักษณะเชิงวิชาการ อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อที่จะเขียน เกี่ยวกับเรื่องอะไร ทุกวันอาจารย์จะมีการตรวจสอบเรียงความของนักเรียนและจะมีการให้คำแนะนำต่างๆ เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนไปพัฒนาและปรับปรุงการเขียนเช่น การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง การเชื่อมประโยค การใช้คำศัพท์ ไร เขียนผิดตรงไหน เพื่อให้มีการปรับปรุง ซึ่งเป็นการฝึกเขียนทุกวันซึ่งจะทำให้ผูเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น และเมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยจะทำให้เขียนรายงานได้ 
   
 • Seminar Presentation เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานต่อสาธาณะ เนื่องจากในการศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาตรี และโท นอกจากนักเรียนจะต้องทำรายงานแล้วจะต้องนำรายงานนั้นมาทำแสดงต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนในชั้นรียนด้วย ซึ่งอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นจะร่วมกันวิเคราะห์การนำเสนอผลงานของเรา เพื่อนำไปปรับปรุงในการนำเสนอครั้งต่อไป
 • Research Report เป็นลักษณะของทำวิจัยและรายงานว่า ผลวิจัยของเราสรุปออกมาเป็นอย่างไร เช่น หัวเรื่อง อาหารตะวันตก เราต้องมีข้อมูลประกอบว่าอาหารตะวันตกเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นส่วนประกอบ สัดส่วนการบริโภคต่อครัวเรือน อาจต้องมีเปอร์เซ็นต์ หรือ สัดส่วนทางการตลาดเข้ามาแล้วเราก็เขียนเป็นเชิงรายงาน
   
 • Case Studies ลักษณะคืออาจารย์จะให้นักเรียนคิดธุรกิจขึ้นมา 1 ประเภท แล้วมองถึงข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง และให้วิเคราะห์ออกมาเป็นเชิงรายงานและมีการ นำเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนที่อยู่ในชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่า ที่เราคิดเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้จักการวิเคราะห์การตลาดและสามารถนำเสนอความคิดต่อที่สาธารณชนได้ 

ก่อนเริ่มต้นหลักสูตร EAP นักเรียนจะถูกจัดให้สอบภาคบังคับสำหรับการสอบวัดระดับระหว่างการปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการศึกษาจะจัดนักเรียนไปยังชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดกับระดับภาษาอังกฤษตามผลการสอบ

ศึกษาต่อต่างประเทศ

5.หลักสูตร Exam Preparation TOEFL&IELTS Course

หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ TOEFL หรือ IELTS สำหรับที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหรือสมัครเข้าทำงานที่จะเอาผลการสอบภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อความสำเร็จทางด้านวิชาการ ด้วยข้อสอบและหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

 • หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ IELTS Preparation Course เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน

  The International English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาลในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการพิจารณาออกวีซ่าทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งจะสอนทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS

 • หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ โทเฟล TOEFL Preparation Course
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในอเมริกาเหนือที่ใช้คะแนน TOEFL  iBT เป็นเกณฑ์การรับเข้า และนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการสอบ

  TOEFL  (Test of English as a Foreign Language) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาเหนือ และปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆต้องการผลการสอบแบบ TOEFL  iBT หรือการสอบผ่านระบบอินเตอร์เนทมากกว่าผลสอบของการสอบแบบอื่น นักเรียนจะต้องได้คะแนน TOEFL  สูงพอสมควรหากต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ และหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL  iBT นักเรียนจะมีโอกาสทดลองสอบทำข้อสอบ TOEFL  เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบและบรรยากาศการสอบ และนักเรียนยังสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย


 

6.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทาง English for Specific Purposes (ESP)

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางในแต่ละสาขาอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รายได้ ธุรกิจ หรือแม้แต่ผู้อพยพ จะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ เพื่อเป้าหมายเฉพาะจุด เช่น ภาษาเพื่อธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการบิน เป็นต้น

 • English for Business
 • English for Medical
 • English for Law
 • English for Science And Technology
 • English for Engineers