หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Intensive English Program IEP 30L

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา English for Academic Purposes (EAP)

เริ่มการเรียนต่อของคุณด้วยความมั่นใจ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ขณะที่คุณเรียนทักษะหลักๆ ด้านภาษาอังกฤษ และฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง พัฒนาความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิผล ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จ นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ในระดับ 112 จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่านักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่ง

ระดับการเรียนของ ELS มี 12 ระดับ: 101 ถึง 112 (ระดับเริ่มต้นถึงเชี่ยวชาญ)   

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง

สำหรับการเรียนโครงสร้าง/ฝึกพูด และการอ่าน/การเขียน 15 คนต่อห้อง และจำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้องสำหรับการพัฒนาทักษะต่างๆ ประมาณ 20 คนต่อห้อง

เวลาเรียน 30 คาบ 50 นาทีต่อคาบ จันทร์ - ศุกร์

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

กิจกรรมจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้

วิชาที่เรียนจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศูนย์และคอร์สที่เรียน

8:30 - 9:20  โครงสร้าง/ฝึกพูด

9:30 - 10:20 โครงสร้าง/ฝึกพูด

10:30 - 11:20 Vocabulary Enrichment

11:30 - 12:20 ศูนย์เทคโนโลยีภาษา

12:20 - 1:30 อาหารกลางวัน

1:30 - 2:30  การอ่าน/การเขียน

2:40 - 3:45  การอ่าน/การเขียน

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
4,032
AUD
98,622.72
THB
6 เดือน
7,650
AUD
187,119.00
THB
9 เดือน
10,827
AUD
264,828.42
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

At McNeese State University 4205 Ryan St., Lake Charles, LA 70609

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030