หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Intensive English Program IEP 30L

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา English for Academic Purposes (EAP)

เริ่มการเรียนต่อของคุณด้วยความมั่นใจ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ขณะที่คุณเรียนทักษะหลักๆ ด้านภาษาอังกฤษ และฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง พัฒนาความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิผล ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จ นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ในระดับ 112 จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่านักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่ง

ระดับการเรียนของ ELS มี 12 ระดับ: 101 ถึง 112 (ระดับเริ่มต้นถึงเชี่ยวชาญ)   

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง

สำหรับการเรียนโครงสร้าง/ฝึกพูด และการอ่าน/การเขียน 15 คนต่อห้อง และจำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้องสำหรับการพัฒนาทักษะต่างๆ ประมาณ 20 คนต่อห้อง

เวลาเรียน 30 คาบ 50 นาทีต่อคาบ จันทร์ - ศุกร์

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

กิจกรรมจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้

วิชาที่เรียนจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศูนย์และคอร์สที่เรียน

8:30 - 9:20  โครงสร้าง/ฝึกพูด

9:30 - 10:20 โครงสร้าง/ฝึกพูด

10:30 - 11:20 Vocabulary Enrichment

11:30 - 12:20 ศูนย์เทคโนโลยีภาษา

12:20 - 1:30 อาหารกลางวัน

1:30 - 2:30  การอ่าน/การเขียน

2:40 - 3:45  การอ่าน/การเขียน

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
4,032
USD
133,096.32
THB
6 เดือน
7,650
USD
252,526.50
THB
9 เดือน
10,827
USD
357,399.27
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030