หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Preparation Course 20Hr

ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM: IELTS) เป็นการประเมินผลด้านภาษาอังกฤษโดยตรงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสากลและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านความมีคุณภาพสูงและครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งสามารถใช้ได้ทันทีทั่วโลก การทดสอบครอบคลุม 4 ทักษะภาษา: การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

IELTS เป็นการประเมินผลภาษาอังกฤษที่มีความน่าเชื่อถือสูง ใช้ในทางปฏิบัติและถูกต้องโดยใช้เบื้องต้นสำหรับการใฝ่หาความรู้ทางการศึกษาในระดับสากล การรับรอบด้านวิชาชีพ ได้เกณฑ์มาตรฐานถึงมาตรฐานสากลและตามการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก

มีการรับรอง พัฒนา ถ่ายถอดระบบการสอบ IELTS ตลอดจนการร่วมมือกับ BRITISH COUNCIL, IDP; การสอบ IELTS ประเทศออสเตรเลียและการสอบ ESOL ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆและนายจ้างในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร:

  • เพื่อปรับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั่วไปให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะการสอบ IELTS
  • เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสอบ IELTS ได้ผ่าน
  • เพื่อเตรียมความสามารถผสมผสานให้เพิ่มเป็นเท่าตัวสำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์โดยการสืบค้นเนื้อหาข้อเท็จจริงและเนื้อหาที่ผู้สอนสร้างขึ้น
  • เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการทำข้อสอบ IELTS

ข้อกำหนดการรับเข้าเรียน:  ภาษาอังกฤษระดับกลางถึงระดับสูง

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,640.00
AUD
64,574.40
THB
6 เดือน
5,280.00
AUD
129,148.80
THB
9 เดือน
7,920.00
AUD
193,723.20
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030