เรียนตรงกับ Royal Road University, LIU post, LIU Brooklyn รับทุน $5,000

สมัครเข้าเรียนตรงกับ Royal Road University , LIU post , LIU Brooklyn รับทุนการศึกษา $5,000

ภายใน 31 กรกฎาคม 2558 มีจำนวนจำกัด

 

Royal Roads University ตั้งอยู่ที่เมือง Victoria ในรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา  ซึ่งเปิดสอนสาขา Business, Environment & Sustainability, Education, Tourism & Hospitality เป็นต้น

Long Island University, (LIU Post) ตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ค ประเทศอเมริกา

Long Island University (LIU) Brooklyn ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ค ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน เปิดสอนระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิกและเภสัชศาสตร์ โดยมีหลักสูตรวิชาการทั้งหมดเปิดสอนในหลายคณะ ได้แก่ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, การจัดการสาธารณะและสารสนเทศศาสตร์, การศึกษา, การพยาบาล, ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030