เรียนต่อออสเตรเลีย ACU Australian Catholic University เมลเบิร์น Melbourne

ที่ตั้ง 115 Victoria Parade Fitzroy VIC 3065
เว็บไซต์

Australian Catholic University - Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลออสเตรเลีย มีด้วยกันทั้งหมด 6 วิทยาเขต เปิดสอนให้กับนักศึกษาออสเตรลียและนักศึกษาต่างประเทศ โดย 6 วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ที่ Brisbane (Queensland), North Sydney and Strathfield, (New South Wales), Canberra (ACT), Ballarat and Melbourne (Victoria) ทั้งยังมีศูนย์ภาษาเป็นของตนเองด้วย

Australian Catholic University - Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย ACU ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีอัตราการถูกจ้างงานในระดับต้นๆของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่จะได้งานก่อนจะสำเร็จการศึกษา

จุดเด่นของสถาบัน

  • ACU มีทั้งหมด 6 วิทยาเขต ทั่วออสเตรเลีย ACU ปลูกฝั่งให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์เป็น มีทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน วิชาชีพของตน และในอุตสาหากรรม ในขณะเดียวกันปลูกฝั่งให้มีจริยธรรมด้วย
  • มีศูนย์ภาษาเป็นของตนเอง นักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศียบัตรวิชาชีพ สามารถเรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาของ ACU ได้ เพื่อพัฒนาให้ระดับภาษาตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรของ ACU
  • นักศึกษา ACU มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากกว่า 16 ประเทศ และมีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำด้วย ตลอดหลักสูตรการเรียนนักศึกษามีโอกาสได้ทำงานในงานด้านอาสาสมัครและบริการชุมชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ศึกษาอยู่
  • นอกจากการเรียนแล้ว ACU ยังมีสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือ กีฬาต่างๆ 

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ Australian Catholic University - Melbourne สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter 
Tel: 02-6564868
Mobile: 081-688-8252

ศึกษาต่อออสเตรเลีย

สถาบันในเมลเบิร์น

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030