เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University เมลเบิร์น Melbourne

ที่ตั้ง 221 Burwood Hwy Burwood
3125
เว็บไซต์

Deakin University - Melbourne มีทั้งหมด 4 แคมปัส 

 1. Melbourne Burwood Campus : 221 Burwood Highway, Burwood, Victoria 3125 Australia
 2. Geelong Waterfront Campus : 1 Gheringhap Street Geelong Locked Bag 20001 Geelong Victoria 3220 Australia
 3. Geelong Waurn Ponds Campus : 75 Pigdons Road Waurn Ponds Locked Bag 20000 Geelong Victoria 3220 Australia
 4. Warrnambool Campus : Princes Highway Warrnambool PO Box 423 Warrnambool Victoria 3280 Australia

Deakin University - Melbourne ตั้งอยู่ที่ Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นระบบการเรียนการสอนจึงได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเกียรติบัตรว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีของออสเตรเลียเอง 2 ปีซ้อน โดยทางมหาวิทยาลัยรักษาการทำงานที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการ เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นมืออาชีพสูงสุด นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ทำให้มีนักศึกษาในออสเตรเลีย และต่างชาติ สนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Deakin University แห่งนี้ เป็นสิ่งที่มอบประสบการณ์ในการเข้าสังคมนานาชาติแก่นักศึกษา

อีกทั้งในทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้จัดตั้งระบบดูแลการเรียนของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น คณะบริหารธุรกิจและกฎหมายประสบความสำเร็จในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ ให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Deakin เป็นมหาวิทยาลัยเดียว ที่บริการการสอนเสริมรายสัปดาห์ในแต่ละรายวิชาสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ ยิ่งไปกว่านั้น ก่อนการเริ่มเรียนจริง นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนได้อีกด้วย

Deakin University เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรหลักได้ เนื่องจากผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางDeakin University มีศูนย์ภาษาอังกฤษ Deakin University English Language Instituteหรือ DUELI ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรสำหรับการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาต่อไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขา/วิชาที่เปิดสอน:

 • สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง - Architecture and built environment
 • ศิลปะ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา - Arts, humanities and social sciences
 • ธุรกิจ - Business
 • การสื่อสาร - Communication
 • ศิลปะสร้างสรรค์ - Creative arts
 • อาชญวิทยา - Criminology
 • การศึกษาและการสอน - Education and teaching
 • วิศวกรรมศาสตร์ - Engineering
 • สิ่งแวดล้อม - Environment
 • สุขภาพ - Health
 • ระบบสารสนเทศ - Information systems
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ - Information technology
 • การศึกษาและภาษาสากล - International studies and languages
 • กฎหมาย - Law
 • แพทยศาสตร์ - Medicine
 • พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ - Nursing and midwifery
 • โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ - Nutrition and dietetics                            
 • การวัดสายตา - Optometry
 • การเมืองและนโยบาย - Politics and policy
 • ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ - Property and real estate
 • จิตวิทยา - Psychology
 • วิทยาศาสตร์ - Science
 • การกีฬา - Sport
 • งานเขียนและวรรณคดี - Writing and literature

หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษา:

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes: EAP)
 • การเตรียมสอบ IELTS

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ Deakin University - Melbourne สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter 
Tel: 02-6564868
Mobile: 081-688-8252

ศึกษาต่อออสเตรเลีย

สถาบันในเมลเบิร์น

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030