เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 23Hr

แบ่งการสอนภาษาอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เรียน 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 คาบต่อวัน วันละ 4.5 ชั่วโมง 90 นาทีต่อคาบ ห้องเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 12 คน

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
4,788
NZD
108,256.68
THB
6 เดือน
9,576
NZD
216,513.36
THB
9 เดือน
14,364
NZD
324,770.04
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030