เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 20Hr

คอร์สเรียน General English ของ APC แบ่งระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็น 6 ระดับ

  • BEGINNERS
  • ELEMENTARY
  • PRE-INTERMEDIATE
  • INTERMEDIATE
  • UPPER INTERMEDIATE
  • ADVANCED

โดยในแต่ละระดับนักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีการเสริมความรู้ในด้านหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,640.00
AUD
68,719.20
THB
6 เดือน
5,280.00
AUD
137,438.40
THB
9 เดือน
7,920.00
AUD
206,157.60
THB
Updated onMay 26, 2017
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Australian Pacific college (APC)
Level 4, 398 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 656 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030 Pupae: 082 440 0500