เรียนภาษาอังกฤษ General English Course 20Hr

คอร์สเรียน General English ของ APC แบ่งระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็น 6 ระดับ

  • BEGINNERS
  • ELEMENTARY
  • PRE-INTERMEDIATE
  • INTERMEDIATE
  • UPPER INTERMEDIATE
  • ADVANCED

โดยในแต่ละระดับนักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีการเสริมความรู้ในด้านหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
2,640.00
AUD
64,574.40
THB
6 เดือน
5,280.00
AUD
129,148.80
THB
9 เดือน
7,920.00
AUD
193,723.20
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030