เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course 28L

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Courses 28L

เรียน 20 คาบ วิชาหลัก และ 8 คาบ วิชาเลือก ต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,828
USD
126,362.28
THB
6 เดือน
6,384
USD
210,735.84
THB
9 เดือน
9,324
USD
307,785.24
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

One World Trade Center, Suite 200, Long Beach, CA 90831

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030