เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course 28L

เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Courses 28L

เรียน 20 คาบ วิชาหลัก และ 8 คาบ วิชาเลือก ต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,336
USD
110,121.36
THB
6 เดือน
5,976
USD
197,267.76
THB
9 เดือน
8,964
USD
295,901.64
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

800 Market Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94102

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030