Australian College of Applied Psychology (ACAP) - Sydney

ที่ตั้ง Level 11, 255 Elizabeth St
เว็บไซต์

สถาบัน Australian College of Applied Psychology (ACAP) เป็นผู้นำด้านสาขาจิตวิทยาประยุกต์ เปิดสอนมานานกว่า 35 ปี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและวิชาชีพ  ACAP มีหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา จิตวิทยา การฝึก สังคมศาสตร์ งานสังคมสงเคราะห์ งานเยาวชน และกรณีการจัดการ เป็นต้น มีสาขาที่ Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide และออนไลน์ มีนักศึกษาในแคมปัสและออนไลน์กว่า 5,500 คน  สถาบันจัดอยู่ใน registered higher education provider (HEP) และ nationally registered training organisation (RTO) หลักสูตรปริญญาด้านจิตวิทยาได้รับการรับรองโดย Australian Psychology Accreditation Council (APAC) และระดับการให้คำปรึกษาได้รับการรับรองโดยสมาคมจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย (PACFA)

จุดเด่นของสถาบัน

 1. หลักสูตรจิตวิทยา มีให้เลือกเรียนหลายระดับดับ อันได้แก่ Certificate, Diploma, Bachelor and Master degree
 2. สถาบันจัดให้มีการฝึกงาน แบบไม่ได้เงิน เพี่อที่จะให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานจริงก่อนจบหลักสูตร
 3. Australian College of Applied Psychology (ACAP) สอนเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา การจัดการคดี การฝึก

สังคมศาสตร์ งานสังคมสงเคราะห์ งานเยาวชน และจิตวิทยา

 1. ห้องเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด
 2. มีวิทยาเขตให้เลือกเรียน 3 เมือง ได้แก่ บริสเบรน ซิดนีย์ และเมล์เบิร์น ซึ่งเปิดเรียน 3 ครั้ง/ปี คือ กุมภาพันธ์ มิถุนายน และกันยายน
 3. เมื่อเรียนจบหลักสูตร Diploma แล้วเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรี ที่ Australian College of Applied Psychology (ACAP) จะได้รับทุนการศึกษา 8 หน่วยกิต ยกเว้น Bachelor of Social Work จะได้ทุนเพียง 6 หน่อยกิตเท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Psychology courses
  • Bachelor of Psychological Science
  • Bachelor of Psychological Science (Honours)
  • Graduate Diploma of Psychological Science
  • Graduate Diploma of Professional Psychology
  • Master of Psychology (Clinical)
 • Counselling courses
  • Diploma of Counselling Skills
  • Bachelor of Counselling
  • Graduate Diploma of Counselling
  • Master of Counselling and Psychotherapy
 • Social Work courses
  • Bachelor of Social Work
  • Master of Social Work
  • Master of Social Work (Qualifying)
 • Youth Work courses
  • Diploma of Youth Work CHC50413
 • Case Management courses
  • Diploma of Community Services (Case Management)*
 • Coaching courses
  • Bachelor of Counselling (Coaching)
 • Social Science courses
  • Bachelor of Applied Social Science
  • Associate Degree of Applied Social Science

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030