Bachelor of Business (Management) ปริญญาตรีธุรกิจ (การบริหารจัดการ)

สาขาการศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการ หลักสูตรให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานอย่างดีทุกเนื้อหาวิชาธุรกิจผ่านวิชาหลักที่สำคัญทั่วไป นอกจากนี้มีความรู้เชิงลึกในอย่างน้อยหนึ่งวิชาที่เลือกจากความสนใจ หลักสูตรเตรียมความเข้าใจพื้นฐานคุณลักษณะที่สำคัญของธุรกิจโดยการเลือกสาขา ปริญญาเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและคุณค่าต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะเชิงวิจารณ์ วิเคราะห์และประเมินผลที่จำเป็นสำหรับอาชีพให้เติมที่และเกิดประสิทธิผลในธุรกิจ มหาวิทยาลัย UTS สอน 8 วิชา สอน 2 บล็อคการสอนโดยทุกวิชาสามารถจบได้ใน 1 ปี การสอนวิชาต่างๆให้กับนักศึกษาในรูปแบบการบรรยาย/การสอบพิเศษ การเลือกอาชีพรวมถึงอาชีพต่างๆในธุรกิจและการบริหารจัดการระดับสากล

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาเกรด 12 ของออสเตรเลียน วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขอบข่ายงานออสเตรเลียน หรือเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับที่ต้องการของออสเตรเลียหรือในต่างประเทศ นักศึกษานานาชาติต้องมีคะแนน ELTS วิชาการรวมเท่ากับ 6.5 โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 6.0; หรือคะแนนทดสอบ TOEFL: Paper based: รวม 550-583 คะแนน โดยมีคะแนน TWE เท่ากับ 4.5, Internet based: รวม 79-93 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 21; หรือ AE5: ผ่าน; หรือ PTE: 58-64; หรือ CAE: 58-66 คะแนน นอกจากข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาที่จบการศึกษาด้านพานิชย์เรียนที่ SILC (สถาบันภาษาและการพานิชย์ซิดนีย์ในมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้: Sydney Institute of Language and Commerce in Shanghai University) ที่ต้องจบด้วยคะแนน: WAM เท่ากับ 60 สำหรับบัณฑิตอนุปริญญาการศึกษาธุรกิจของสถาบัน Insearch หรือ WAM เท่ากับ 50 สำหรับบัณฑิตอนุปริญญาด้านธุรกิจและพาณิชย์ของสถาบัน Insearch

นักศึกษาต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้วอย่างน้อย 60% ของมหาวิทยาลัยหรือปริญญาเทียบเท่าจากสถาบันอื่นที่เป็นที่ยอมรับหนึ่งในสามที่รับรองโดยคณะ นักศึกษาต้องสอบผ่านข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ: IELTS (เชิงวิชาการ) ต้องได้คะแนนรวม 7.0 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (Band) ต่ำกว่า 6.5 TOEFL คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 600 (Paper-based) โดยต้องได้คะแนน TWE เท่ากับ 5; หรือ 250 (Computer-based) หรือ 100 (Internet-based test) โดยมีคะแนนต่ำสุดเท่ากับ 26 ในการทดสอบ Internet-based (iBT) ด้านการพูดและไม่น้อยกว่า 24 คะแนนในการทดสอบส่วนอื่น

ระยะเวลาเรียน: 1 ปี

วันเปิดภาคเรียน: 24-กุมภาพันธ์

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
24,200.00
AUD
591,932.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030