Bachelor of Commerce - Business Law Major ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ - สาขากฎหมายธุรกิจ

หลักสูตรนี้เน้นความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างกฎหมายและธุรกิจและเหมาะสมมากกับอาชีพด้านการวางแผนที่มีเนื้อหา วิชาธุรกิจขอบเขตกว้าง ประกอบด้วย บัญชีวิชาชีพ (Professional Accounting) การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Management) การค้าระดับสากล (International trade) และความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรม (Industrial relation) หลักสูตรจัดหาทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารด้วยการเขียนและการพูดที่นอกเหนือจากทักษะการวิเคราะห์ระดับสูง การแก้ไขปัญหาและทักษะการวิจัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการทำให้เป็นที่ยอมรับ การวิเคราะห์และที่สามารถปฏิบัติได้ การหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายจำนวนมากเกิดขึ้นได้ในหลักสูตรการดำเนินการธุรกิจที่เกิดขึ้นทุกวัน ยิ่งกว่านั้นและซึ่งสำคัญมากปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พวกเขาจะได้รับความรู้และทักษะความ สามารถตามที่ร้องขอ เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างชาญฉลาดในการบริการและให้คำแนะนำในด้านกฎหมาย ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแค่ต่อธุรกิจในเนื้อหาของระบบกฎหมายออสเตรเลียนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของระบบกฎหมาย กฎหมายทั่วไป (Common Law)? ของประเทศอื่นจำนวนมากทั่วโลก ดังนั้น ความรับผิดชอบ (Accountability) และความรับผิด (Liability) ส่วนบุคคลของวิชาชีพ ผู้จัดการธุรกิจและผู้ให้บริการสาธารณะที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง พื้นฐานที่ดีด้านกฎหมายธุรกิจเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดให้ได้รับการจ้างงานมากขึ้นจากผู้ว่างจ้างที่มีศักยภาพทั้งในระดับชาติและสากล บัณฑิตมีคุณสมบัติอย่างดีหลายบทบาทในภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งรวมถึงอาชีพต่างๆ ด้านการบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การค้าระดับสากล การธนาคารและการเงิน บริการสาธารณะ อุตสาหกรรมสัมพันธ์ การบริหารจัดการทรัพยาการมนุษย์และอาชีพที่เกี่ยวข้องและความพยายามที่ดึงดูดความสนใจในระดับความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจที่เหมาะสม เช่น ที่ดำเนินการโดยองค์กรของรัฐ (Government) และองค์การที่ไม่ใช่รัฐ (Non Government Organizations: NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาต่างๆ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) นโยบายการแข่งขัน (Competition policy) กฎข้อบังคับทางการเงิน (Financial regulation) นโยบายการค้า (Trade policy) และความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal assistance) นักศึกษาสามารถเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ประกอบด้วยปริญญา Juris Doctor อนุปริญญากฎหมาย (Graduate Diploma in Law) อนุปริญญากฎหมายพานิชย์และทรัพยากร (Graduate Diploma in Commercial and Resources Law) ปริญญาโทนิติศาสตร์ (Master of Law) หรือ ปริญญาโทกฎหมายพาณิชย์และทรัพยากร (Master of Commercial and Resources Law)

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขขั้นต้นที่ต้องมี ดังนี้: ผู้สำเร็จปริญญาตรีภาษาฝรั่งเศส (French Baccalaureate) หรือหลักสูตรพื้นฐานวิทยาลัย Trinity หรือประกาศนียบัตรทุกสถานศึกษาระดับอาวุโสในอินเดีย (India Senior School Certificate) (CBSE) หรือประกาศนียบัตรสถานศึกษาอินเดียน (Indian School Certificate) (CISCE) หรือการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาแคนาเดียน (Canadian Matriculation) (ยกเว้นแคว้นควีเบค (Quebec)) โดยมีเกรดเทียบเท่าในวิชาคณิตศาสตร์ WACE เกรด 2C/2D; หรือ GCE หรือการสอบวัดผลระดับสูงของเคมบริดจ์ได้เกรดขั้นต่ำ B หรือมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์ระดับ O ของ GCSE หรือเกรด E หรือสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์ระดับ AS ของ GCE; หรือเทียบเท่า คะแนนการรับเข้าแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาเฉพาะของประเทศ

ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

วันเปิดภาคเรียน: 28-กรกฎาคม, 24-กุมภาพันธ์

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
29,110.00
AUD
712,030.60
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030