Bachelor of Design in Photography and Situated Media ปริญญาตรีการออกแบบด้านการถ่ายภาพและ Situated Media

หลักสูตรนี้มีการศึกษาค้นคว้าทั้งภาคปฏิบัติการถ่ายภาพแบบดั้งเดิมและขนาดสื่อและภาพร่วมสมัยในสภาพแวดล้อมเขตเมือง เช่น สำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานและการตอบสนองสื่อสัมพันธ์ ปริญญามีการเน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายแบบดิจิตอลและวัตถุประสงค์ในสถานการณ์แวดล้อม เน้นปัญหาในเมือง เขตเมือง และความสัมพันธ์ของสื่อต่อเนื้อหาสื่อ ? ด้านสังคม กายภาพ ภูมิศาสตร์ การเมือง สารคดี ศิลปะและแรงบันดาลใจในการออกแบบ หลักสูตรนี้ไม่เพียงยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าด้านการถ่ายภาพแบบดิจิตอลและตอบสนองต่อทิศทางความเป็นจริงและศักยภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่กระทบต่อการถ่ายภาพ การผลิตภาพงานศิลปะและการใช้งานภาพนั้นในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน มีการเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายดิจิตอลอย่างรวดเร็วในด้านภาพ นวัตกรรมระดับสเกลและวัตถุดิบที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการทำสำเนาภาพถ่าย สื่อที่แพร่หลายและสายงานสื่อสารอิเล็คทรอนิกที่มีอยู่ทั่วไป ดังนั้น หลักสูตรจึงสมดุลระหว่างทักษะภาคปฏิบัติกับการสนับสนุนด้านทฤษฎี หลักจริยธรรมและการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ วิชาสตูดิโอทั้งหมดเรียนทำโครงงานเป็นหลักและขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติวิชาชีพตามข้อกำหนดของพวกเขา ให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการความคาดหวังในชีวิตการทำงาน บัณฑิตของหลักสูตรนี้สามารถเริ่มงานอาชีพการถ่ายภาพได้ในขอบเขตกว้าง ทางเลือกด้านอาชีพประกอบด้วย การจ้างงานหรือทำงานด้วยตัวเองในสื่อการแสดงนิทรรศการ การแสดงผลงาน (Installation) สื่อสัมพันธ์ (Interactive Media) และการโฆษณา (Advertising) การจัดแสงการถ่ายภาพ (Photographic Lighting) เทคนิคการถ่ายภาพ (Photographic Technical) และการปฏิบัติขั้นตอนการทำงานแบบดิจิตอล (Digital Workflow Practice) การถ่ายภาพวารสาร (Photojournalism) และการถ่ายภาพทางการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Commercial Photography)

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาออสเตรเลียน เกรด 12 วุฒิการศึกษาอนุปริญญาโครงข่ายงานของออสเตรเลียน หรือเทียบเท่าคุณวุฒิระดับที่ต้องการของออสเตรเลียหรือต่างประเทศ รวมทั้งประวัติผลงานตัวอย่าง 10 ชิ้นงานเกี่ยวกับงานแสดงถึงความตระหนัก การวดภาพโดยจินตนาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ (โดยเฉพาะที่เตรียมไว้ใน CD หรือ DVD) นักศึกษาต้องได้คะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELTS วิชาการ รวมเท่ากับ 6.5 คะแนนโดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 6.0; หรือคะแนนทดสอบ TOEFL: Paper based: รวม 550-583 คะแนน โดยมีคะแนน TWE เท่ากับ 4.5, Internet based: รวม 79-93 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 21; หรือ AE5: ผ่าน; หรือ PTE: 58-64; หรือ CAE: 58-66 คะแนน 

ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

วันเปิดภาคเรียน: 24-กุมภาพันธ์

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
25,180.00
AUD
615,902.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030