Bachelor of Engineering ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมือนกันกับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติทางวิศวกรรม (C) ยกเว้น ไม่มีอนุปริญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดการปฏิบัติทางวิศวกรรม หลักสูตรนี้เตรียมเนื้อหาที่ครอบคลุมสำหรับอาชีพในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบที่ซับซ้อนและการจัดการโครงการขนาดใหญ่โดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักได้เหมาะสม

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาออสเตรเลียน เกรด 12 วุฒิการศึกษาอนุปริญญาโครงข่ายงานของออสเตรเลียน หรือเทียบเท่าคุณวุฒิระดับที่ต้องการของออสเตรเลียหรือต่างประเทศ นักศึกษาต้องสอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELTS วิชาการรวมเท่ากับ 6.5 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 6.0; หรือคะแนนทดสอบ TOEFL: Paper based: รวม 500-549 คะแนน โดยมีคะแนน TWE เท่ากับ 4.5, Internet based: รวม 60-78 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 21; หรือ AE5: ผ่าน; หรือ PTE: 50-57; หรือ CAE: 52-57 คะแนน 

ระยะเวลาเรียน: 4 ปี

วันเปิดภาคเรียน: 24-กุมภาพันธ์

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
26,840.00
AUD
656,506.40
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030