Certificate IV in Frontline Management ประกาศนียบัตรระดับสี่สาขาการจัดการพนักงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสี่สาขาการจัดการพนักงาน (BSB40812) ให้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จะช่วยให้พวกเขาใช้ในความรับผิดชอบการจัดการพนักงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ การสนับสนุนให้ทีมงาน การจัดลำดับความสำคัญการในการให้บริการแกลูกค้า และการจัดการทางธุรกิจ

Degree: 
ค่าเรียน: 
2 Terms
3,800.00
AUD
92,948.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

422 Little Collins St, Melbourne, Victoria, 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030