Diploma of Management อนุปริญญาการบริหารจัดการ

คุณสมบัติของหลักสูตรอนุปริญญาการบริหารจัดการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการงานหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้หรือการตรวจสอบระบบการจัดการให้กับบุคคลอื่น บทบาทของพวกเขาอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างๆ คนที่อยู่ในบทบาทเหล่านี้มักจะมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมหรือด้านสายอาชีพ                                                                              

หลักสูตรอนุปริญญาการบริหารจัดการต้องมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและความสามารถในการบริหารจัดการในการวางแผนดำเนินการและประเมินผลการทำงานของตัวเองหรือการทำงานของทีมงาน

Degree: 
ค่าเรียน: 
9 months
3,750.00
AUD
91,725.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 8, 75 King Street, Sydney NSW 2000, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030