Diploma of Leadership and Management อนุปริญญาสาขาบริหารการจัดการ

หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องทักษะและความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานเป็นผู้จัดการ ผู้นำทีม หรือหัวหน้างานที่จัดการสถานที่ทำงาน  หลักสูตรจะช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และการตระหนักถึงของการฝึกฝนด้านการจัดการ พนักงานระดับนี้จะปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะขั้นสูงและ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องควบคุมดูแลพนักงานหรืออาสาสมัครคนอื่นๆ  ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาการจัดการจะมีความเข้าใจเรื่องพลวัตและหลักการของการทำงานเป็นกลุ่ม เช่นเดียวกันกับทักษะที่จำเป็นเพื่อการทำงานในองค์กรทั้งใหญ่และเล็ก

โอกาสงาน:  ผู้จัดการบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการสถานที่ทำงาน

Degree: 
ค่าเรียน: 
1 ปี
5,600
AUD
136,976.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 1, Anzac House, 245 Castlereagh Street, 2000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030