Master of Business Administration in Finance ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบเท่า นักศึกษาสามารถออกแบบหลัก MBA ให้เหมาะสมกับความต้องการในการจ้างงานของพวกเขา หลักสูตรยังให้ทักษะความเชี่ยวชาญกว้างผ่านตัวเลือกสาขาหลักและสาขารอง ได้ผู้สอนมาจากนักวิจัยและนักวิชาการมหาวิทยาลัยทั่วโลก การรักษาระดับนักศึกษาให้วิ่งตามทันแนวโน้มในปัจจุบันและเน้นสถานการณ์จากทั่วโลก ทักษะการบริหารจัดการทั่วไปพัฒนาความเชี่ยวชาญการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ การพัฒนาและการบรรลุผลด้านการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับองค์กร แรงบันดาลใจอื่นๆ การสื่อสารอย่างได้ผล ภาวะผู้นำและการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในสภาแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ทักษะการทำงานพัฒนาความรู้ความสามารถหลายเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย การบัญชี (Accounting) การเงิน (Finance) การตลาด (Marketing) และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาทักษะความชำนาญการเฉพาะ เช่น การตลาดระดับสากล การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการสาธารณะ สภาพแวดล้อมส่วนบุคคลและสากล การท่องเที่ยว การกีฬา การบริหารจัดการงานศิลปะ การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร MBA เป็นปริญญาระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและดำเนินการได้มากที่สุด สาขาการบริหารการเงินให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสในการได้รับความรู้ด้านทฤษฎีการเงินและเทคนิคในเนื้อหาของการลงทุนการตัดสินใจด้านการเงิน การคาดการณ์และการวางแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิสัมพันธ์กับตลาดทุน การรเรียนรู้กลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีการเงินร่วมสมัยและเทคนิควิธีการที่ล้ำสมัยภาคปฏิบัติการตัดสินใจด้านการเงินที่ใช้ในการแสดงสาขาที่เรียน

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครต้องจบระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับจาก UTS ในสาขาการเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิสูงกว่าหรือหลักฐานอื่นที่เป็นคุณสมบัติทั่วไปและด้านวิชาชีพที่ถึงศักยภาพของวุฒิการศึกษาที่จบมา ผู้สมัครยังต้องผ่านการทดสอบเข้าด้านการบริหาร (Graduate Management Admission Test: GMAT)   คะแนนรวมขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือเกรดเฉลี่ย (Grade Point Average: GPA) ขั้นต่ำเท่ากับ 2.75  จากเกรด 4 โดยน้อยกว่า 10% เกรดที่ตก หรือประสบการการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี นักศึกษาต้องได้คะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELTS เชิงวิชาการรวมเท่ากับ 6.5 โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 6.0; หรือคะแนนทดสอบ TOEFL: Paper based: รวม 550-583 คะแนน โดยมีคะแนน TWE เท่ากับ 4.5, Internet based: รวม 79-93 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 21; หรือ AE5: ผ่าน; หรือ PTE: 58-64; หรือ CAE: 58-66 คะแนน 

ระยะเวลาเรียน: 2 ปี

วันเปิดภาคเรียน: 28-กรกฎาคม, 24-กุมภาพันธ์

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
26,280.00
AUD
642,808.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030