Master of Business in Management ปริญญาโทธุรกิจการบริหารจัดการ

หลักสูตรนี้ให้ความรู้ ทักษะและขอบข่ายงานที่เป็นกรอบความคิดสามารถทำให้นักศึกษาพิสูจน์และแก้ไขปัญหาซับซ้อนโดยจะแสดงคุณลักษณะเฉพาะสภาพการทำงานของผู้จัดการระดับอาวุโสในอนาคต นักศึกษาได้รับทักษะกรอบความคิดและการวิเคราะห์ที่ต้องใช้เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จในขอบเขตสายงานที่ประกอบด้วย ด้านธุรกิจ สาธารณะและภาคส่วนที่แสวงหาผลกำไร และความหลากหลายของสภาพแวดล้อมด้านวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและความเข้าใจในการบริหารจัดการคน ทรัพยากรและกระบวนการวิชาชีพของพวกเขา โครงสร้างหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ มีความยืดหยุ่น ทำให้นักศึกษามีตัวเลือกมากที่สุดในการเลือกวิชาและหลักสูตรต่างๆของการเรียนที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวและอาชีพของพวกเขา หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ได้ตามความต้องการส่วนบุคคล องค์กรให้บริการลูกค้าและหน่วยงานด้านวิชาชีพในด้านการศึกษาด้านบริหารจัดการ ตัวเลือกด้านอาชีพ ประกอบด้วย ตำแหน่งระดับผู้บริหารในอุตสาหกรรมหรือภาครัฐ

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครต้องจบระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับจาก UTS ในสาขาการเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิสูงกว่าหรือหลักฐานวุฒิบัตรคุณสมบัติทั่วไปและด้านวิชาชีพอื่นที่แสดงถึงศักยภาพการของเรียนของนักศึกษา ถ้าคุณสมบัติทางการศึกษาก่อนหน้าไม่ใช่สายที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี ผู้สมัครที่มีใบรับรองการจบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับที่ยอมรับได้ นักศึกษาต้องสอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELTS เชิงวิชาการรวมเท่ากับ 6.5 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 6.0; หรือคะแนนทดสอบ TOEFL: Paper based: รวม 550-583 คะแนน โดยมีคะแนน TWE เท่ากับ 4.5, Internet based: รวม 79-93 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 21; หรือ AE5: ผ่าน; หรือ PTE: 58-64; หรือ CAE: 58-66 คะแนน

ระยะเวลาเรียน: 1.5 ปี

วันเปิดภาคเรียน: 28-กรกฎาคม, 24-กุมภาพันธ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  http://www.hotcourses.in.th/study/postgraduate-degrees/postgraduate-cour...

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
26,280.00
AUD
642,808.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030