Raffles - Singapore

ที่ตั้ง Merchant Rd, 51号Raffles Education Square 邮政编码: 058283
เว็บไซต์

Raffles Singapore ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 เป็นผู้นำในด้านการสอนและออกแบบ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ Fashion, Interior, Multimedia, 3-D Design (Product, Jewellery & Glass Design) , Visual Communication (Graphic Design) and Fashion Marketing & Managment ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  

รายละเอียด Raffles Design Institute

 • ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ออกโดย KvB Institute of Technology, Australia หรือ Curtin University of Technology, Australia หรือ Northumbria University, Newcastle, United Kingdom

 • มีโปรแกรมฝึกงาน งานแฟชั่นโชว์และงานแสดงผลงานของนักเรียน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ

 • สอนตั้งแต่พื้นฐาน นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะ และไม่ต้องมี Portfolio

 • เน้นเรียนแบบเจาะลึก เน้นการปฏิบัติลงมือทำ ทุกวิชาที่เรียนเป็นสาขาวิชาที่ต้องใช้ในการทำงาน ไม่ต้องเรียนวิชาสามัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา

 • เรียนใกล้ชิดกับอาจารย์ ห้องเรียนเล็กไม่เกิน 20 คนแล้วแต่สาขาวิชา นักเรียนสามารถปรึกษาอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิด

 • สอนโดยอาจารย์ที่จบในแต่ละสาขาโดยตรงและมีประสบการณ์การทำงานในสาขานั้นๆ ดังนั้นอาจารย์สามารถแนะนำทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน

 • เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเรียนและการทำงานในบรรยากาศการทำงานจริง ในสิ่งแวดล้อมแบบนานาชาติ เตรียมพร้อมในเรื่องภาษา, การทำและการนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio)

 • สามารถโอนหน่วยกิต ระหว่างสถาบันในเครือข่ายได้ โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในไทยแล้วโอนไปต่อที่จีน สิงคโปร์ หรือ ออสเตรเลีย ก็ได้

 • อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Raffles Education Corp. ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่กว้างขวางและเข้มแข็ง

ระดับที่เปิดสอน : ปริญญาตรี เรียน 3 ปี

 • Fashion Design เรียนออกแบบเสื้อผ้า ทุกเรื่องตั้งแต่รายละเอียดผ้า สีสำหรับการออกแบบ การ Sketch, Hand Drawing, เรียนรู้สัดส่วนของร่างกาย การทำ Pattern จนถึงตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จ

 • Fashion Marketing and Management สาขาการจัดการธุรกิจแฟชั่น จะรู้เรื่องการ Design รู้เรื่องเส้นใย แต่ไม่เรียนตัด เย็บ จะเน้น ด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่การตลาด การจัดการ การเงิน ซึ่งเป็นหัวใจของบริหาร

 • Visual Communication (Graphic Design) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ โบรชัวร์ นิตยวสาร การตัดต่อภาพ งานโฆษณา จะมีเรียนพื้นฐานการถ่ายภาพ , Video Production & Editing , Screenplay & Storyboarding

 • Interactive Media Design (Multimedia) เรียนการออกแบบภาพเคลื่อนไหว นำเสนอผลงานผ่านจอภาพ ทั้ง 2D และ 3D เช่น Animation , Website , Video & Special Effect , Video Production & Editing , Video Techniques , Screenplay & Storyboarding และ จะมีเรียนพื้นฐานการถ่ายภาพ

 • Interior Design การออกแบบภายในอาคาร เช่น การออกแบบห้องพัก ร้านอาหาร สำนักงาน เวที การออกแบบผังนิทรรศการ รวมถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วย การเรียนเน้นทั้งการออกแบบด้วยการเขียน (hand drawing) และการใช้คอมพิวเตอร์

 • Product Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์

 • Jewellery Design เรียนการออกเครื่องประดับ เรียนรู้วัตถุธรรมชาติ ธรรมชาติของสี การทำ Model การออกแบบรูปแบบ ของแก้ว เรียนรู้การใช้โปรแกรม CAD การทำธุรกิจเครื่องประดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030