University of St. Thomas - Houston

ที่ตั้ง 3800 Montrose Blvd Houston, TX 77006
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง ในเมือง

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 3,711 คน

ปฏิทินการศึกษา 2 ภาคการศึกษา

ประเภท เอกชน

ด้วยวิชาการอันยอดเยี่ยมเป็นสิ่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกมายังที่ University of St. Thomas ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขตพิพิธภัณฑ์ของ Houston นักศึกษามาจาก 40 รัฐ และ 54 ประเทศอยู่ในชั้นเรียน มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาเป็นชาวสเปน, แอฟริกัน-อเมริกัน, เอเชีย-อเมริกัน และอเมริกันท้องถิ่นซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาวิทยาลัยรุ่นแรก UST ยังมีสถาบันบริการและช่วยเหลือชาวสเปนที่มีชื่อเสียงสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนนักศึกษาชาวสเปนจำนวนมากกว่า 25 เปอร์เซนต์ ด้วยอัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 10:1 คน ทำให้ St. Thomas ดูแลเอาใจใส่เป็นการส่วนตัว 94 เปอร์เซนต์ของอาจารย์ที่สอนแบบเต็มเวลาได้รับปริญญาขั้นสูงสุดในสาขาวิชาต่างๆ และสอนทั้งชั้น เรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

St. Thomas เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 35 สาขาวิชาเอก (Major) และหลักสูตรเตรียมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 10 หลักสูตรประกอบด้วย ด้านทันตกรรม,วิศวกรรมศาสตร์, กฎหมาย, การแพทย์,พยาบาล, การวัดสายตา, เภสัชศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท 10 หลักสูตรได้แก่ การบัญชี,บริหารธุรกิจ, ศึกษาศาสตร์, ศาสนศาสตร์, ความเชื่อและวัฒนธรรม, การเงิน, ศิลปศาสตร์, บาทหลวงศึกษา, เทววิทยาและปรัชญา ที่นี่ยังเปิดสอนปริญญาเอกสาขาปรัชญาจากศูนย์การศึกษาปรัชญากลุ่ม Thomistic ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1947 โดยบาทหลวง Basilian University of St. Thomas เป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิก แห่งแรกและเป็นเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในเมือง Houston เราทุ่มเทในการให้การศึกษาแก่คนทุกศาสนาและความเชื่อและยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา จริยธรรม และปัญญาของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน ตั้งแต่ ค.ศ.1994 U.S. News & World Report ขนานนามให้University of St. Thomas เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของมหาวิทยาลัยครบวงจรขนาดกลางในภูมิภาคตะวันตก

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูหนาว): 54?F/12?C

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูร้อน): 82?F/28?C

เรียนต่ออเมริกา ที่University of St. Thomas ? Houstonสนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030