ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารที่มีทักษะสูงในการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน

 • Per year
  14,200.00
  AUD
  347,332.00
  THB

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบัญชีทุกระดับ ผ่านการฝึกด้านปฏิบัติและด้านทฤษฎี

 • per year
  14,700.00
  AUD
  359,562.00
  THB

The AIT Bachelor of Information Technology (Mobile Applications Development), or ?BIT(MAD)? for short, will provide students the knowledge, skills and technologies needed to design and develop complex software applications across a range of mobile & web platforms.

Bachelor of IT...

The AIT Bachelor of Information Technology (Mobile Applications Development), or ?BIT(MAD)? for short, will provide students the knowledge, skills and technologies needed to design and develop complex software applications across a range of mobile & web platforms.

Bachelor of IT...