ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

ปริญญาโทสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย CQ University เตรียมโอกาสให้คุณได้ขยายความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ กระบวนการระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการเทคโนโลยีในระดับมืออาชีพ หลักสูตรจะส่งเสริมความมุ่งหวังความก้าวหน้าด้านอาชีพของคุณและให้ข้อดีด้านการแข่งขันด้านการจ้างงาน

ปริญญาโทธุรกิจทางงานวิจัยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการนิเทศวิจัย (SUPERVISED RESEARCH) และการนิเทศการศึกษา (SUPERVISED STUDY) ควบคุมหลักสูตรโดยข้อบังคับของหลักสูตรเกี่ยวกับปริญญาโททางงานวิจัย

ปริญญาโทธุรกิจทางงานวิจัยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการนิเทศวิจัย (SUPERVISED RESEARCH) และการนิเทศการศึกษา (SUPERVISED STUDY) ที่นำไปสู่การเสนอวิทยานิพนธ์ (THESIS) ซึ่งสร้างผลงานทางความรู้ ควบคุมหลักสูตรโดยข้อบังคับของหลักสูตรเกี่ยวกับปริญญาโททางงานวิจัย

ปริญญาโทธุรกิจการวิจัยเป็นหลักสูตรการนิเทศวิจัย (SUPERVISED RESEARCH) และการนิเทศการศึกษา (SUPERVISED STUDY) ที่นำไปสู่การเสนอวิทยานิพนธ์ (THESIS) ซึ่งสร้างผลงานทางความรู้ ควบคุมหลักสูตรด้วยยข้อบังคับของหลักสูตรปริญญาโททางการวิจัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้เตรียมความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือระดับปริญญาเทียบเท่าที่กำหนดโดย La Trobe University หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านธุรกิจและการบริหารจัดการและทัศนะมุมมองได้อย่างดี

 • per year
  25,100.00
  AUD
  613,946.00
  THB

ถ้าคุณไม่ได้จบปริญญาตรสาขาบัญชี หลักสูตรนี้เหมาะกับคุณ คุณจะได้รวมการเรียนพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ กฎหมายธุรกิจ ระบบสารสนเทศและสถิติ เข้าไว้ด้วยกันกับการเรียนขั้นสูงกว่าด้านการเงิน การบริหารจัดการบัญชี การบัญชีการเงิน การตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร คุณจะยังถูกกำหนดให้ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้บางทักษะเชิงปริมาณ

 • per year
  24,400.00
  AUD
  596,824.00
  THB

ถ้าคุณต้องการสร้างอาชีพในด้านการตลาด ในทั้งสภาพแวดล้อมธุรกิจระดับชาติและสากล หลักสูตรนี้จะเตรียมปริญญาหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัยตามความต้องการของคุณ หลักสูตรเตรียมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างได้ผลในสภาพแวดล้อมทางการตลาด ในทั้งบทบาทการศึกษาเฉพาะหรือทั่วไปในภาคส่วนสาธารณะหรือเอกชน รวมถึงองค์กรที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหากำไร

 • per year
  25,400.00
  AUD
  621,284.00
  THB

หลักสูตรให้ปริญญา MBA ที่กว้างขวาง ประกอบด้วย 16 วิชา และมีเตรียมการบริหารจัดการทั่วไปและการศึกษาด้านธุรกิจที่นำสมัยให้กับคุณ โดยการเน้นเกี่ยวกับหลักการความรับผิดชอบในการศึกษาบริหารจัดการ (Principles for Responsible Management Education: PRME) และหลักการพัฒนาทักษะส่วนตัวและวิชาชีพ (Personal and Professional Skills Development: PPSD)

 • per year
  31,000.00
  AUD
  758,260.00
  THB

ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น เตรียมการฝึกอบรมขั้นสูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน IT ในหลักสูตรเน้นการปฏิบัติให้คุณประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับปัญหาและแผนงานในโลกความเป็นจริง

 • per year
  10,880.00
  AUD
  266,124.80
  THB

พัฒนาความรู้และมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติเนื้อหาการวิจัยเฉพาะในด้านวิศวกรรม คุณจะได้เข้าทำการวิจัยในหัวข้อที่คุณและหัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชาของคุณเป็นผู้เลือก

 • per year
  12,450.00
  AUD
  304,527.00
  THB