ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

ปริญญาด้านการวิจัยเป็นโอกาสหนึ่งเดียวสำหรับการพัฒนาทักษะใหม่ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และคิดเชิงวิจารณ์ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ทำโครงการวิจัย การนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมระดับนานาชาติและบทความวารสารและหนังสือวิชาการ

 • per year
  10,760.00
  AUD
  263,189.60
  THB

เรียนรู้ในการคิดเชิงกลยุทธ์ เริ่มต้นและส่งมอบผลลัพธ์ภาคปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ ขณะที่การเรียนวิทยาศาสตร์และทฤษฎีการตลาดในสภาพแวดล้อมการพัฒนาท้องถิ่นและทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรนี้รวมถึงส่วนประกอบการวิจัยที่คุณสามารถเน้นเนื้อหาที่สนใจเปนพิเศษ...

 • per year
  10,880.00
  AUD
  266,124.80
  THB

คุณสมบัติด้านวิชาชีพ: สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาการบัญชี คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นนักบัญชีและผ่านข้อกำหนดทางการศึกษาสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยงานการบัญชีวิชาชีพ (Professional Accounting Bodies)

 • per year
  10,880.00
  AUD
  266,124.80
  THB

หลักสูตรนี้สามารถทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเป็นพยาบาลจดทะเบียนต่อคณะกรรมการการพยาบาลและผดุงครรภ์ของประเทศออสเตรเลีย (Nursing and Midwifery Board of Australia) บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาขั้นสูง 2 ปี จากหนึ่งในกลุ่ม 8 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย

 • per year
  32,640.00
  AUD
  798,374.40
  THB

หลักสูตรทำให้นักศึกษาสามารถศึกษาเฉพาะด้านโดยผ่านการรวมหน่วยวิชาเทคนิควิศวกรรมชั้นสูง การออกแบบและวิจัยโครงงานรวมกับหน่วยกิตวิชาชีพ การทำโครงงานด้านวิศวกรรมจะเตรียมพวกเขาให้มีโอกาสใช้ทักษะอย่างเต็มที่และทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมตลอดโครงงานวิศวกรรมได้กว้างขวาง...

 • per year
  32,060.00
  AUD
  784,187.60
  THB

หลักสูตรทำให้นักศึกษาสามารถศึกษาเฉพาะด้านโดยผ่านการรวมหน่วยวิชาเทคนิควิศวกรรมชั้นสูง การออกแบบและวิจัยโครงงานรวมกับหน่วยกิตวิชาชีพ การทำโครงงานด้านวิศวกรรมจะเตรียมพวกเขาให้มีโอกาสใช้ทักษะอย่างเต็มที่และทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมตลอดโครงงานวิศวกรรมได้กว้างขวาง...

 • per year
  32,060.00
  AUD
  784,187.60
  THB

หลักสูตรนี้ทำให้นักศึกษาสามารถเน้นการสร้างและรักษาลูกค้าโดยการค้นคว้า สื่อสารและทำให้เกิดได้เปรียบด้านการแข่งขันยั่งยืน ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง หัวข้อครอบคลุมด้านการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) กลยุทธ์บริษัท (Company strategy) การวิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive analysis) และการสร้างมูลค่า (Value creation) ปริญญานี้จะนำไปสู่อาชีพหลายด้าน

 • per year
  29,110.00
  AUD
  712,030.60
  THB

หลักสูตรนี้เตรียมโอกาสให้กับบัณฑิตในการได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรบัญชีวิชาชีพและชุมชนธุรกิจขนาดใหญ่ การศึกษาด้านบัญชีระดับบัณฑิตวิทยาลัยจะเตรียมนักศึกษาให้มีการฝึกอบรมคุณลักษณะทางเทคนิคในการเตรียมข้อมูลทางบัญชี; พัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลบัญชีเพื่อการแก้ไขปัญหาและทำการตัดสินใจ; และพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับข้อกำหนดวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • per year
  33,080.00
  AUD
  809,136.80
  THB

หลักสูตรนี้ทำให้นักศึกษาสามารถขยายการกำหนดทักษะและได้รับความรู้ด้านธุรกิจเฉพาะด้านการบัญชี  หลักสูตรเหมาะสำหรับทั้งบัณฑิตที่จบด้านธุรกิจและไม่ได้จบด้านธุรกิจ ในหลักสูตรนี้พัฒนาทั้งความรู้เฉพาะวิชาและทักษะทั่วไป เตรียมโอกาสขอบเขตครอบคลุมการศึกษาเฉพาะและวิชาเลือก...

 • per year
  29,110.00
  AUD
  712,030.60
  THB

หลักสูตรนี้ทำให้นักศึกษาสามารถขยายการกำหนดทักษะและได้รับความรู้ด้านธุรกิจเฉพาะด้านการบัญชี  หลักสูตรเหมาะสำหรับทั้งบัณฑิตที่จบด้านธุรกิจและไม่จบด้านธุรกิจ ในหลักสูตรนี้พัฒนาทั้งความรู้เฉพาะวิชาและทักษะทั่วไป เตรียมโอกาสสำหรับขอบเขตครอบคลุมการศึกษาเฉพาะและวิชาเลือก บัณฑิตสามารถได้รับการจ้างงานในเนื้อหาที่พวกเขาสนใจหรือการศึกษาเป็นพิเศษในระดับที่สูงขึ้น

 • per year
  29,110.00
  AUD
  712,030.60
  THB