Lowell

University of Massachusetts Lowell

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1975 โดยวิทยาเขตกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ University of Massachusetts ในปี ค.ศ. 1991 และตั้งอยู่ที่เมืองโลเวล รัฐแมสซาชูเสต ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบอสตันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 15,000 คน