Ruston

Louisiana Tech University

Louisiana Tech University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1894 ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิชาการมากว่า 130 ปี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Ruston ทางตอนเหนือของรัฐ Louisiana อันเงียบสงบ ด้วยจำนวนประชากร 22,000 คนLouisiana Tech มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 11,000 คน รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทอีกประมาณ 2,500 คน

ELS Language Centres - Ruston, Louisiana

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่สวยงามของ Louisiana Tech University ที่ LA Tech มีประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลาย จากประเทศต่างๆ กว่า 64 ประเทศทั่วโลก และด้วยสภาพอากาศที่กำลังสบายๆ Ruston จึงเป็นศูนย์กลางแห่งดินแดนสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบ