วีซ่า ประเทศสิงคโปร์

การยื่นขอวีซ่านักเรียน "Student Pass" ของประเทศสิงคโปร์ 

(วีซ่านักเรียนของประเทศสิงคโปร์เรียกว่า ?Student Pass?)

การเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) 

น้องๆ ไม่ต้องขอวีซ่านักเรียน เพราะสำหรับคนไทยที่เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ กองตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ จะอนุญาตให้คนไทยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้ไม่เกิน 30 วันโดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า เพียงแต่ขอให้มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่านั้น

การเรียนระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)

น้องๆ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน และต้องเลือกเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลาเท่านั้น (เรียนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวันหรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • ใบสมัครขอวีซ่านักเรียน ซึ่งมี 2 ชุดคือ Form 16 และ Form V36 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อผู้สมัคร
   
 • สำเนาใบสูติบัตร และสูติบัตรฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
   
 • สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาสูงสุดและใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
   
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง)
   
 • รูปถ่ายขนาดเท่ากับรูปถ่ายในหนังสือเดินทางจำนวน 2 ใบ

นักเรียนไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องใช้หลักฐานทางการเงิน หรือ Statement ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • นักเรียนไทยที่ยื่นขอวีซ่านักเรียน แม้ไม่ต้องใช้หลักฐานทางการเงิน แต่กองตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์จะให้วางเงินมัดจำค่าประกันหรือ Security Deposit จำนวน 1,000 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทเป็นการทดแทน เมื่อเรียนจบหลักสูตรและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เงินมัดจำส่วนนี้จะได้รับคืนภายใน 6 ? 8 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากนักเรียนเลือกสมัครเรียนกับสถาบันสอนภาษาที่ได้รับสัญลักษณ์ Singapore Quality Class ไม่ต้องวางมัดจำเงินส่วนนี้
   
 • ผู้ที่ต้องการขอวีซ่านักเรียนต้องมีผู้สนับสนุนหรือ sponsor โดยคุณสมบัติของผู้สนับสนุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นชาวสิงคโปร์ที่มีอายุอย่างน้อย 21 ปี หรือสถาบันสอนภาษาที่ตนเองสมัครเรียน (โดยทั่วไปนักเรียนไทยมักจะเลือกอย่างหลังซึ่งสถาบันสอนภาษาจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้กับนักเรียนด้วย)
   
 • การยื่นขอวีซ่านักเรียน และส่งเอกสารต่างๆ จะดำเนินการที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ (นักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง เพียงแต่ส่งเอกสารให้กับสถาบันสอนภาษาที่นักเรียนสมัครไว้ ทางสถาบันฯจะดำเนินการขอวีซ่านักเรียน ให้โดยจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้)
   
 • ควรเตรียมตัวยื่นและส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียน อย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันเปิดเรียนเพื่อเผื่อเวลาไว้เพราะว่าการพิจารณาและอนุมัติออกบัตรวีซ่านักเรียน ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
   
 • นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ฉบับจริงติดตัวไปสิงคโปร์ด้วย เพราะเมื่อวีซ่านักเรียนผ่านแล้ว นักเรียนต้องไปรับบัตรวีซ่านักเรียน ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอดูเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบ
   
 • นักเรียนที่ได้วีซ่านักเรียน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่างศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย: Singapore Embassy in Thailand

129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
129 South Sathorn RD Bangkok 10120

Tel: 02 - 286 2111, 02 - 286 1434
Fax: 02 - 286 6966, 02 - 287 2578              
E-Mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg

www.mfa.gov.sg/bangkok/

Operational Hours :
Monday to Friday: 9.00 am - 12 noon and 1.00 pm - 5.00 pm
Saturday, Sunday and Public Holiday: Closed