วีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการเรียนต่ออเมริกา

ข้อมูลวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

การสมัครยื่นขอวีซ่าอเมริกา

การขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาสามารถขอวีซ่าได้หลายประเภท ซึ่งแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ อาทิ  วีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ไปเรียน เรียกว่าวีซ่า F-1   วีซ่าสำหรับผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมถึงผู้ที่ไปศึกษาดูงานและอบรมตามคำเชิญของหน่วยงานในสหรัฐ เรียกว่า J-1 วีซ่าสำหรับผู้ประสงค์เดินทางเพื่อไปท่องเที่ยว เรียกว่า B-2 ในที่นี้จะกล่าวถึงการยื่นขอวีซ่านักเรียน F-1

วีซ่านักเรียน

1.  หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน และครอบคลุมเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร

2.  กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)

3.  รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว

4.  หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภายนอกสหรัฐฯ ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจ ต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าท่านไม่มีความประสงค์จะเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร

5.  สำหรับนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ท่านต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

      -  DS-160 ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

      -  แบบฟอร์ม I-20 (สำหรับนักเรียน) และใบคำร้อง DS-2019 (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน) ซึ่งออกโดยสถานศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนนั้นๆ

6.  หลักฐานการเรียนล่าสุด: เช่น ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตร ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา

7.  หลักฐานอื่นๆหลังจบการศึกษา: หนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงงานที่ทำกับครอบครัว ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน

8.  หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานฑูตเรียกเก็บ สำหรับประเภทวีซ่านักเรียน F1 จะต้องชำระค่า SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) ซึ่งเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลของนักศึกษาต่างชาติ และนักเรียนแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ สถานฑูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

สถานที่

สถานฑูตอเมริกา 120/22 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :   ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวเดอะดีน อินเตอร์