BACHELOR OF BUSINESS ปริญญาตรีด้านธุรกิจ

ธุรกิจรองรับทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจของเราและเป็นพื้นฐานในด้านอุตสาหกรรมทั้งหมด เราเชื่อมั่นในธุรกิจของงานและที่กำลังเจริญรุ่งเรือง ในตลาดการจ้างงานที่มีแข่งขันกันในปัจจุบันนี้ ทักษะการศึกษาขั้นที่สามในธุรกิจอยู่ในระดับที่มีความต้องการสูง ปริญญาตรีส่วนประกอบทางธุรกิจของระดับปริญญาตรีจะทำให้คุณได้ความรู้และทักษะลักษณะรูปแบบธุรกิจที่กว้างขึ้น นอกจากนี้คุณจะสามารถปรับปริญญาให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการด้านอาชีพ สาขาหลักเนื้อหาพิเศษเฉพาะ 1 หรือ 2 เนื้อหา รวมถึง ด้านการบัญชี (ACCOUNTING) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ การตลาด ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์สาธารณะ การพัฒนาแบบยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SUPPLY CHAIN) หรือการท่องเที่ยว (TOURISM)

ระยะเวลา (ปี) 4 FT

วันเปิดเรียน T1, T2

สถานที่เปิดการเรียนการสอน ร็อคแฮมป์ตั้น (ROK) เดวันพอร์ต (DE)

ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาโดยประมาณ  9,960 เหรียญออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรรวมโดยประมาณ 71,220 เหรียญออสเตรเลีย

Degree: 
ค่าเรียน: 
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030